Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiến độ thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 31/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bắc Kạn

Để tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 31/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 17/4/2018 về thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 31/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Đến nay, các cơ quan đơn vị khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy theo lộ trình Kế hoạch đề ra và đạt được một số kết quả nhất định. Trong đó, Đề án tinh gọn và thống nhất việc khoán chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Các Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh gồm sáp nhập Sở Thông tin và Truyền thông với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sáp nhập Sở Tài chính với Sở Kế hoạch và Đầu tư; sáp nhập Sở Xây dựng với Sở Giao thông vận tải và Đề án sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành một Ban Quản lý dự án thuộc tỉnh, tỉnh đã thành lập các Tiểu ban xây dựng Đề án và tổ chức họp phân công nhiệm vụ xây dựng. Hiện nay, các Tiểu ban đang tiến hành xây dựng Đề án sáp nhập và dự kiến sẽ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 9 năm 2018.

Một số nội dung khác như việc hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung; sáp nhập Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ vào Ban Dân tộc tỉnh; sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; phương án giảm số lượng cấp phó… các cơ quan, đơn vị đã nghiên cứu xây dựng Đề án và dự kiến tổ chức thực hiện ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, triển khai, rà soát, nghiên cứu thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các cấp bảo đảm lộ trình; nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng công chức và thu hút tạo nguồn cán bộ theo quy định phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Quá trình xây dựng đề án sáp nhập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh gặp khó khăn nhất định. Cụ thể, hiện nay Chính phủ chưa ban hành Nghị định quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP) nên chưa có quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các sở và tương dương sau khi sáp nhập. Theo đó, các Tiểu ban xây dựng Đề án sáp nhập các sở gặp khó khăn trong việc xác định số lượng, tên gọi, tiêu chí thành lập các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc sở sau sáp nhập và chưa có cơ sở xác định danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm từ vị trí Giám đốc, Phó Giám đốc đến Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở.

Tuy việc triển khai thực hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, nhưng có thể nói, trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã quan tâm chỉ đạo sâu sát thực hiện tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP của Chính phủ; Kế hoạch số 91-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 147/KH-UBND của UBND tỉnh. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch, phương án, đề án cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo lộ trình Kế hoạch đã đề ra./.

Tác giả:  Nguyễn Thảo
Nguồn: