Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh, ngày 31/3/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 495/QĐ - UBND về kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh, ngày 31/3/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 495/QĐ - UBND về kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn.

 

Hoạt động kiểm tra công tác CCHC của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Bắc Kạn

Theo Quyết định trên, thành phần Ban Chỉ đạo gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là Trưởng Ban Chỉ đạo, Giám đốc Sở Nội vụ là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo là Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính, Thông tin & Truyền thông, Khoa học & Công nghệ và Giám đốc Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Bắc Kạn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, phụ trách lĩnh vực cải cách hành chính tỉnh; đồng thời mời lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn và Báo Bắc Kạn cùng tham gia thành viên Ban Chỉ đạo.

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến,giải pháp, chủ trương nhằm đẩy mạnh công tác CCHC của tỉnh, nâng cao Chỉ số CCHC; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đề án, dự án, chương trình, kế hoạch về các lĩnh vực CCHC; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền về tình hình kết quả triển khai thực hiện công tác CCHC. Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc cáclĩnh vực cải cách hành chính theo quy định.

Quyền hạn của Ban Chỉ đạo là mời lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và đại diện của cơ quan, tổ chức khác liên quan tham dự các cuộc họp, các buổi làm việc của Ban Chỉ đạo; yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; lập các tiểu ban hoặc tổ giúp việc giúp Ban Chỉ đạo thực hiện các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch CCHC; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và hoạt động theo quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành và sử dụng con dấu cơ quan nơi công tác để điều hành hoạt động, giải quyết công việc của Ban Chỉ đạo./.

Chi tiết tại: Quyết định số 495/QĐ - UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh. (tải xuống)

(Nguồn: theo Quyết định số 495/QĐ - UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh)

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Một số bài học kinh nghiệm trong thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy và giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị. (13/01/2022)

Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(31/12/2021)

Hiệu quả hoạt động của các Phòng công chứng thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn(25/12/2021)

Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hoá và thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện(02/11/2021)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bắc Kạn(02/11/2021)

Tỉnh Bắc Kạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản(02/11/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công chứng số II thuộc Sở Tư pháp(02/11/2021)

Ủy ban Dân tộc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện(02/11/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh Bắc Kạn(30/10/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà khách tỉnh thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh(21/10/2021)