Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh thuộc Sở Nội vụ

Thực hiện chủ trương của Đảng và chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh Bắc Kạnthực hiện sắp xếp tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nội vụ. Qua đó, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh thuộc Sở Nội vụ.

 

Kho bảo quản tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn

Theo Quyết định trên, chức năng của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh là giúp Giám đốc Sở Nội vụ quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh; tổ chức thu thập, chỉnh lý, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ và thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh chịu sự quản lý của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ là trình cấp có thẩm quyền ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu, phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh và trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ của tỉnh theo Danh mục cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử chuẩn bị tài liệu nộp lưu; tổ chức thu thập hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh; chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, tu bổ phục chế, lập bản sao bảo hiểm, bảo quản, lập danh mục tài liệu mật và giải mật tài liệu lưu trữ lịch sử, lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng, tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật; thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử; xây dựng, hoàn thiện, chỉnh sửa, bổ sung công cụ tra cứu tài liệu tại Lưu trữ lịch sử của tỉnh; tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử của tỉnh; tuyên truyền, công bố, giới thiệu, trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ theo quy định; thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức, không thành lập cơ cấu tổ chức bên trong thuộc Trung tâm, các viên chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ trực tiếp cho Giám đốc và Phó Giám đốc theo phân công. Biên chế của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định trong tổng biên chế của Sở Nội vụ được UBND tỉnh giao.

Cơ cấu số lượng lãnh đạo gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh do Giám đốc Sở Nội vụ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy không thành lập cơ cấu tổ chức bên trong thuộc đơn vị đã góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

Tác giả:  L.T
Nguồn: