Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 09/12/2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạntrên cơ sở tách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về thành lập các đơn vị thuộc và trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

  

Hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn

Theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; kiểm soát thủ tục hành chính; ngoại vụ; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của địa phương; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đầu mối Cổng thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động chung của Ủy ban nhân dân tỉnh; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý công tác quản trị nội bộ của Văn phòng. Có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Cơ cấu tổ chức gồm Chánh Văn phòng và không quá 03 Phó Chánh Văn phòng. Các đơn vị thuộc và trực thuộc gồm phòng Tổng hợp, phòng Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng, phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường, phòng Văn xã - Ngoại vụ, phòng Nội chính - Pháp chế, phòng Hành chính tổ chức - Quản trị tài vụ, Ban Tiếp công dân tỉnh; 01 đơn vị hành chính đặc thù là Trung tâm Phục vụ Hành chính công; 02 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc là Nhà khách tỉnh, Trung tâm Công báo - Tin học. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trường hợp cần thiết có thể xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng, đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Biên chế công chức, số lượng người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và nằm trong tổng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Trên cơ sở Nghị quyết và các Quyết định trên, ngày 01/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã chính thức đi vào hoạt động./.

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: