Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương

Chuyển đổi vị trí công tác đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương nhằm tạo môi trường cho đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo tự rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, khả năng thích ứng với môi trường công tác mới và tích lũy kinh nghiệm thực tế ở những vị trí công tác khác nhau. Đây là biện pháp quan trọng để đội ngũ lãnh đạo cấp phòng và tương đương có điều kiện tiếp cận và thông thạo nhiều lĩnh vực công tác, có năng lực thực tiễn để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao khi có yêu cầu.

Ngày 13/9/2018, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã phê duyệt Đề án số 09-ĐA/TU về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương. Theo đó, ngày 31/01/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND về thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương theo Đề án số 09-ĐA/TU, theo đó đã đề ra mục đích, yêu cầu, đối tượng, thời gian và thẩm quyền quyết định trong chuyển đổi vị trí công tác.

 

Hình ảnh công chức, viên chức làm việc

Mục đích việc chuyển đổi vị trí công tác đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương góp phần phòng, chống tham nhũng, nâng cao hoạt động công vụ của công chức, viên chức. Chuyển đổi vị trí công tác đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong nội bộ cơ quan, đơn vị, giữa các cơ quan, đơn vị trong khối nhà nước hoặc sang khối đảng, đoàn thể nhằm mở rộng phạm vi chuyển đổi vị trí công tác; khắc phục tình trạng quản lý, sử dụng công chức, viên chức chưa đúng người, đúng việc, trì trệ trong công việc do đảm nhiệm một vị trí quá lâu.

Yêu cầu khi thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương bảo đảm theo đúng Đề án số 09-ĐA/TU và có sự giám sát của tổ chức đoàn thể, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. Việc chuyển đổi phải thực hiện thường xuyên với tất cả đối tượng thuộc diện chuyển đổi và bảo đảm công bằng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, phù hợp với cơ cấu ngạch, chức danh nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường công tác và điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, không được lợi dụng chuyển đổi vị trí công tác để bè phái, cục bộ hoặc trù dập cán bộ làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị; đồng thời không gây tăng, giảm biên chế của các cơ quan, đơn vị.

Đối tượng là công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương thuộc các cơ quan, đơn vị đang giữ vị trí công tác tại các lĩnh vực, ngành, nghề phải định kỳ chuyển đổi theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định khác của Bộ, ngành, Trung ương, cụ thể: Lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, ban, ngành và tương đương; lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc chi cục và tương đương; lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và trực thuộc sở, ban, ngành và tương đương; lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc các tổ chức hội được giao biên chế; các quỹ (tổ chức tài chính).

Thời hạn phải chuyển đổi là có thời gian đảm nhận chức vụ được 02 nhiệm kỳ (hoặc 8 năm), tính từ thời điểm bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Trong trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị cần chuyển đổi vị trí công tác thì bộ phận làm công tác tổ chức cán bộ xây dựng phương án chuyển đổi trình cấp có thẩm quyền thực hiện chuyển đổi mà không cần đủ thời gian công tác nêu trên.

Thẩm quyền ban hành quyết định chuyển đổi vị trí công tác là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ban hành quyết định chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ. Chuyển đổi giữa các cơ quan, đơn vị, thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức hiện hành.

Để thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi vị trí công tác đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương theo Đề án số 09-ĐA/TU của Tỉnh ủy, cần có sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện, góp phần nâng cao, hiệu quả trong hoạt động công vụ./.

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: