Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tinh gọn, sắp xếp cán bộ ở cơ sở

Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính trị ở cơ sở, tham mưu giúp việc cho cán bộ, công chức cấp xã trong hoạt động, quản lý, điều hành chính quyền cấp xã; là lực lượng dự nguồn để bổ sung, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong bộ máy chính quyền cơ sở.

Trong những năm qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh, tạo ra sự chuyển biến rõ nét về cơ cấu, số lượng, chất lượng, từng bước nắm bắt và đảm đương tốt công việc.

Song trên thực tế, so với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn hiện nay thì đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã vẫn còn nhiều bất cập, trình độ, năng lực chưa tương xứng với vị trí, vai trò theo chức danh và nhiệm vụ được giao đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.

Nhằm mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh; xây dựng thế hệ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; tạo nguồn cán bộ, công chức kế cận lâu dài để thực hiện công tác quy hoạch và bổ sung cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đặc biệt là giảm số lượng những người hoạt động không chuyên trách, tinh giảm, gọn nhẹ bộ máy tại cơ sở. Do vậy, việc xây dựng cơ chế chính sách đối với đội ngũ này là cần thiết.

Ngày 17 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, kỳ họp thứ chín đã thông qua Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND quy định chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thay thế cho Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng và chế độ chính sách đối với những người không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, về số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí không quá 08 người; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu không quá 03 người; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sẽ kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở cấp xã và có thể kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở thôn; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn thực hiện kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở thôn. Mỗi người được đảm nhiệm 01 chức danh chính thức và kiêm nhiệm không quá 03 chức danh; kiêm nhiệm chức danh nào thì được hưởng 60% mức phụ cấp của chức danh đó.

Cũng theo quy định trong Nghị quyết, mức khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã là 200.000 đồng/tổ chức/tháng bao gồm: Hội cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam; ở thôn là 150.000 đồng tổ chức/tháng bao gồm: Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Nông dân, Chi hội phụ nữ, Chi đoàn Thanh niên, Ban công tác Mặt trận.

Về chế độ bảo hiểm: Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cấp thôn được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.

Ngày hội đại đoàn kết tổ 13 phường Đức Xuân

Nghị quyết được thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2018 nhưng có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Như vậy, để Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống và đạt được mục tiêu đề ra, các cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung làm tốt việc tuyên truyền đến đông đảo người dân, những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn về chủ trương, chính sách này, đồng thời chính quyền cơ sở cần chủ động trong việc định hướng, sắp xếp theo lộ trình để những người đang tham gia hoạt động không chuyên trách sẵn sàng thực hiện tinh gọn, phục vụ cho công cuộc cải cách hành chính của tỉnh Bắc Kạn gắn liền với nhiệm vụ thứ 4 là nhiệm vụ “Về cải cách tổ chức bộ máy”, tinh giản gọn nhẹ số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 

Tác giả:  Đăng Hải
Nguồn: