Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 19 tháng 10 năm 2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 19 tháng 10 năm 2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026 và Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.

Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chung cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện cụ thể: (1).Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức, cơ quan, đơn vị: Tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn;cơ cấutổ chức của các cơ quan chuyên môn. Tập trung thực hiện rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì thực hiện.(2). Hoàn thành xây dựng vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo; quản lý biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị theo vị trí việc làm: Rà soát, trình UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp căn cứ hướng dẫn của Bộ Nội vụ và bộ quản lý ngành, lĩnh vực, làm cơ sở để xác định biên chế; quản lý biên chế theo vị trí việc làm. (3). Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập: Rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý hoặc theo ngành, lĩnh vực quản lý trên cơ sở quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và mục tiêu phát triển của ngành, địa phương, đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.(4). Nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Rà soát trình độ đào tạo, năng lực của công chức, viên chức để ban hành kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. (5). Đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa trong việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương chủ động thực hiện các nội dung:

Báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo phù hợp với khả năng ngân sách và tình hình thực tế của địa phương; Trình UBND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN theo quy định của pháp luật; Trình UBND tỉnh ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc phạm vi quản lý của địa phương; Trên cơ sở quản lý theo ngành, lĩnh vực, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện xã hội hóa, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh để đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng tạo lập được nguồn thu, nhất làdịch vụ sự nghiệp y tế, sự nghiệp giáo dục, đề xuất chính sách thuận lợi để thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia vào việc thành lập trường mầm non, phổ thông ngoài công lập ở những nơi có điều kiện.

Ảnh: Sở Nội vụ họp triển khai nhiệm vụ

Trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo lĩnh vực, phạm vi quản lý như sau:

Các sở, ban, ngành thực hiện các nhiệm vụ: (i) Xây dựng dự thảo quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn (gửi Sở Nội vụ, Sở Tư pháp thẩm định); dự thảo quyết định về cơ cấu tổ chức (gửi Sở Nội vụ thẩm định) và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định bảo đảm đúng quy định. (ii)Thực hiện rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì thực hiện.(iii)Xây dựng dự thảo quyết định phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. (iv) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, đề xuất phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý hoặc theo ngành, lĩnh vực quản lýtrên cơ sở quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trình cấp có thẩm quyền quyết định. (v) Rà soát trình độ đào tạo, năng lực của công chức,viên chức để ban hành kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ theo quy định của bộ quản lý ngành, lĩnh vực. (vi) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyệntheo ngành, lĩnh vực quản lý. (vii)Rà soát, đề nghị Sở Tài chính xem xét, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực quản lý. (viii) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan trình UBND tỉnh xem xét ban hành, sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực phụ trách. (ix) Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo ngành, lĩnh vực phụ trách.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh: Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN theongành, lĩnh vực phụ trách; Ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN theo ngành, lĩnh vực phụ trách.

Sở Tài chính thực hiện các nhiệm vụ: Căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn sự nghiệp để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên; Phối hợp thực hiện, thẩm định các nội dung do các sở, ban, ngành xin ý kiến đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

SởTư pháp thực hiện nhiệm vụ: Phối hợp, thẩm định hồ sơ dự thảo quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành bảo đảm theo quy định.

Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng, điều chỉnh vị trí việc làm công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp (sau khi các bộ quản lý ngành, lĩnh vực có văn bản hướng dẫn); Triển khai các quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức; quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với các chức danh nghề nghiệp viên chức theo ngành, lĩnh vực (sau khi các bộ quản lý ngành, lĩnh vực có văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy định nêu trên); Phối hợp thực hiện, thẩm định các nội dung thuộc phạm vi quản lý. Giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốccác cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiệnKế hoạch.

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ:

Rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị trực thuộc bảo đảm không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, một việc chỉ giao một tổ chức, đơn vị chủ trì thực hiện;Xây dựng dự thảo quyết định phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm viên chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên tự quyết định phê duyệt theo quy định; Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, đề xuất phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (nếu có)trên cơ sở quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; Rà soát trình độ đào tạo, năng lực của viên chức để ban hành kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ theo quy định của bộ quản lý ngành, lĩnh vực; Rà soát, đề nghị Sở Tài chính xem xét, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực quản lý; Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo ngành, lĩnh vực phụ trách.

UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ: Rà soát, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấutổ chức của các cơ quan chuyên môn bảo đảm theo đúng quy định, phù hợp với thực tế của địa phương; Rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì thực hiện; Dự thảo quyết định phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo phân cấp quản lý; Rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trên cơ sở quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Rà soát trình độ đào tạo, năng lực của công chức, viên chức để ban hành kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ theo quy định của bộ quản lý ngành, lĩnh vực; Phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh rà soát, đề xuất thực hiện xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng tạo lập được nguồn thu, nhất làdịch vụ sự nghiệp giáo dục,phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong công tác ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN, định mức kinh tế kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trên địa bàn, UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dung sau: Đề xuất với cơ quan quản lý lĩnh vực, ngành cấp tỉnh để tổng hợp đề nghị Sở Tài chính xem xét báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN; Căn cứ định mức kinh tế kỹ thuật đã được UBND tỉnh ban hành để trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trên phạm vi địa bàn quản lý đảm bảo phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương. Trường hợp UBND tỉnh chưa ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đối với những dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN, địa phương chủ động triển khai xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương; Căn cứ tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trên địa bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

Về thời gian hoàn thành: UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch, hoàn thành trong quý I năm 2023.

UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ nhằm rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vị trí việc làmcủa từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lậptrên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

(Nguồn: Theo Kế hoạch số 665/KH-UBND ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn)


Tác giả:  Nguyễn Thị Hà
Nguồn: