Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 31 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2107/QĐ-UBND Quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 31 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2107/QĐ-UBND Quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn.

 

Trụ sở làm việc của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Theo đó, Sở Công Thương có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương gồm có: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, phòng Quản lý Thương mại, phòng Quản lý Công nghiệp và phòng An toàn – Năng lượng. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ và Văn phòng phải đảm bảo số lượng biên chế công chức tối thiểu theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Công chức Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương trong giờ làm việc

         Sở Công Thương có một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở là Trung tâm Khuyến nông và Xúc tiến thương mại.

Số lượng cấp phó của các phòng chuyên môn nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Biên chế công chức và số lượng người làm việc của Sở Công Thương được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao.

Giám đốc Sở Công Thương căn cứ quy định của pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tổ chức thực hiện theo Quy định này. Trong quá trình thực hiện cần tiếp tục kiện toàn tổ chức nội bộ theo hướng tinh gọn bộ máy bảo đảm theo quy định hiện hành và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định./.

Chi tiết Quyết định số 2107/QĐ-UBND xem tại đây.

Tác giả:  Thương Thương
Nguồn: 

Tin bài mới:


Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2022 - 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh(11/08/2022)

Tỉnh Bắc Kạn kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính cấp tỉnh(31/03/2022)

Một số bài học kinh nghiệm trong thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy và giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị. (13/01/2022)

Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(31/12/2021)

Hiệu quả hoạt động của các Phòng công chứng thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn(25/12/2021)

Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hoá và thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện(02/11/2021)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bắc Kạn(02/11/2021)

Tỉnh Bắc Kạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản(02/11/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công chứng số II thuộc Sở Tư pháp(02/11/2021)

Ủy ban Dân tộc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện(02/11/2021)