Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 29 tháng 12 năm 2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2022 - 2025 của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 29 tháng 12 năm 2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2022 - 2025 của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường. Đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt tự chủ trên các phương diện sau:

Tự chủ về thực hiện nhiệm vụ:

Đơn vị tự chủ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: Chủ động quyết định các biện pháp, các hình thức để thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn theo quy định, bảo đảm về chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 15/QĐ-STNMT ngày 28/01/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường và các quy định hiện hành khác có liên quan. Tham dự đấu thầu, cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đơn vị được cấp có thẩm quyền giao. Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đơn vị để hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội theo quy định của pháp luật có liên quan.

Tự chủ trong xây dựng kế hoạch: Hàng năm, đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động thực hiện các công trình, dự án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, đặt hàng trong giai đoạn 2022-2025, cụ thể: Quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn các năm 2022, 2023, 2024, 2025; Tổng hợp số liệu Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Bắc Kạn; Thực hiện các gói thầu giám sát, kiểm tra, nghiệm thu mảng đất đai trên địa bàn tỉnh; Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020 - 2025; Thực hiện dịch vụ tư vấn về tài nguyên môi trườngtheo quy định tại Điều 1 Quyết định số 15/QĐ-STNMT ngày 28/01/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

    Ảnh: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường họp triển khai nhiệm vụ

Tự chủ về tổ chức bộ máy:

Tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm có Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và 04 phòng chức năng, cụ thể:

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp: Tham mưu, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm về tổ chức thực hiện các lĩnh vực công tác chuyên môn nghiệp vụ: Hành chính quản trị;văn thư, lưu trữ; tổ chức cán bộ; tài chính kế toán; kế hoạch tổng hợp; tiền lương, tiền công, tiền thưởng; chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; phòng chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phòng Kỹ thuật: Tham mưu, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm về tổ chức thực hiện các công tác chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra nghiệm thu: Đo đạc bản đồ; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai; xây dựng bảng giá đất, định giá đất cụ thể; hoạt động dịch vụ môi trường và các công tác khác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Phòng Quan trắc - Phân tích: Tham mưu, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp môi trường, công tác chuyên môn nghiệp vụ về quan trắc, phân tích phục vụ các hoạt động dịch vụ về môi trường, các dịch vụ tư vấn về môi trường và các nhiệm vụ khác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Phòng Tư vấn - Dịch vụ: Tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ tư vấn về đất đai và thực hiện cácnhiệm vụ khác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn của phòng Kỹ thuật và các phòng có liên quan.

Căn cứ vào cơ cấu, số lượng phòng được UBND tỉnh phê duyệt theo Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2022-2025, Giám đốc Trung tâm được quyền quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị không thuộc cơ cấu tổ chức các đơn vị cấu thành đã được phê duyệt theo quy định và báo cáo UBND tỉnh.

Tự chủ về nhân sự:

Số lượng người làm việc, hợp đồng lao động của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường do thủ trưởng đơn vị quyết định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, theo cơ cấu chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và khả năng tài chính của đơn vị bảo đảm nguyên tắc số lượng người làm việc phải đủ đạt mức tối thiểu cần thiết cho việc bảo đảm chất lượng nhiệm vụ được giao nhưng không được vượt quá số lượng người làm việc theo Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm của đơn vị. Thủ trưởng đơn vị quyết định số lượng biên chế viên chức, hợp đồng lao động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao trên cơ sở bảo đảm việc làm ổn định và thu nhập cho số lượng người làm việc của đơn vị.

Số lượng người làm việc của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2022 - 2025 tối thiểu là 51 người (gồm 31 viên chức và 20 hợp đồng lao động); số lượng người làm việc tối thiểu là 53 người (gồm 31 viên chức và 22 hợp đồng lao động).Trên cơ sở tổng số lượng người làm việc là viên chức, hợp đồng lao động được phê duyệt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị cân đối, bố trí số lượng viên chức, hợp đồng lao động giữa các phòng bảo đảm phù hợp theo quy định và không vượt quá tổng số lượng người làm việc đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Căn cứ các quy định hiện hành, cơ cấu ngạch, số lượng viên chức và chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động chuyên môn, quỹ tiền lương của đơn vị, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ thẩm định, trong đó nêu rõ yêu cầu về số lượng, chất lượng, cơ cấu viên chức cần thiết cho từng tổ chức, phòng chuyên môn. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ, Giám đốc Trung tâm quyết định việc tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Việc thực hiện các chế độ, chính sách; tuyển dụng, ký và chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật; giải quyết thôi việc, nghỉ hưu, đối với viên chức, người lao động, đơn vị thực hiện theo quy định hiện hành.

Tự chủ về tài chính

Căn cứ vào dự toán thu, chi của năm đầu thời kỳ ổn định và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Trung tâm xác định phân loại đơn vị sự nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên; số kinh phí đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên: 6.250.000.000 đồng, từ nguồn dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ khác.

  Như vậy, khả năng ổn định về tài chính của năm đầu thời kỳ ổn định phân loại giai đoạn 2022 - 2025 dự tính là1,0 lần.

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị theo lộ trình được phê duyệt, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh; định kỳ báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện. Tổ chức đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện khi Phương án tự chủ giai đoạn 2022 - 2025 kết thúc, đồng thời đề xuất loại hình hoạt động của đơn vị trong thời gian tiếp theo.

Việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện cho đơn vị nhằm tạo điều kiện cho đơn vị được chủ động quyết định hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tự quyết định phương thức hoạt động của đơn vị để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.

(Nguồn: Theo Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn).


 

Tác giả:  Nguyễn Thị Hà
Nguồn: 

Tin bài mới:


Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn được phê duyệt Phương án tự chủ giai đoạn 2022-2026 (30/12/2022)

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án tinh giản biên chế tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2022 - 2026(21/12/2022)

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ (19/12/2022)

Xếp hạng lại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn(16/12/2022)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn(25/11/2022)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn(20/11/2022)

UBND tỉnh ban hành Quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn(11/11/2022)

Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2022 - 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh(11/08/2022)

Tỉnh Bắc Kạn kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính cấp tỉnh(31/03/2022)

Một số bài học kinh nghiệm trong thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy và giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị. (13/01/2022)