Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 12 tháng 4 năm 2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2022-2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 12 tháng 4 năm 2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2022-2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (viết tắt là Ban quản lý dự án) tỉnh Bắc Kạn là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt tự chủ trên các phương diện sau:

Tự chủ về thực hiện nhiệm vụ

Ban quản lý dự án chủ động quyết định các biện pháp để thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn theo quy định, bảo đảm về chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án theo quy định của Luật Xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan, cụ thể:

Thực hiện các nhiệm vụcủa chủ đầu tưcác dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn gồm: Lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm, trong đó phải xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện. Thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị dự án khác. Thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) và thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; giám sát quá trình thực hiện; giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác. Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử; quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình. Tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu xây dựng; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban quản lý dự án theo quy định. Tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự Ban quản lý dự án; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý; thiết lập hệ thống thông tin nội bộ và lưu trữ thông tin; cung cấp thông tin và giải trình chính xác, kịp thời về hoạt động của Ban quản lý dự án theo yêu cầu của người quyết định đầu tư và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án gồm:Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án theo quy định tại Điều 66 và Điều 67 của Luật Xây dựng;Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường;Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện.

Quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được giao, phù hợp với năng lực hoạt động của mình.

Lập dự án, thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật…

Đối với việc thực hiện các dự án được giao:Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, Ban Quản lý dự án lập kế hoạch thực hiện dự án trong giai đoạn tự chủ, cụ thể:

Tổ chức triển khai 03 dự án được UBND tỉnh giao, gồm: Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn; Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Dự án đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025.

Dự kiến được giao làm chủ đầu tư thực hiện dự án Cụm công trình thuỷ lợi Bắc Kạn và các dự án khác.

Thực hiện các dự án được giao bổ sung năm 2026 trên cơ sở kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030.

Ảnh: Ban Quản lý dự án ĐTXD CTNN&PTNT họp tổng kết công tác năm 2022

và triển khai nhiệm vụ năm 2023

 

Tự chủ về tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy của Ban quản lý có Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và 04 phòng chức năng, cụ thể:

Văn phòng: Có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Ban về công tác thông tin, tổng hợp, điều phối hoạt động của đơn vị theo chương trình, kế hoạch công tác; các công tác trong nội bộ đơn vị, gồm: Tổ chức bộ máy; cải cách hành chính, cải cách chế độ làm việc; tiền lương, tiền thưởng, chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động; quản lý hồ sơ cán bộ; văn thư, lưu trữ; công tác thi đua khen thưởng, phòng chống tham nhũng, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác dân vận; an ninh quốc phòng, phòng chống cháy nổ; quản lý tài sản và hành chính quản trị.

Phòng Kế hoạch - Tài chính: Có chức năng tham mưu, lập kế hoạch công tác của đơn vị trình Giám đốc Ban phê duyệt và tổ chức thực hiện; thực hiện công tác tiếp nhận và theo dõi, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng; lập kế hoạch vốn hàng năm, kế hoạch vốn trung hạn của các dự án; xây dựng các Quy chế chi tiêu tài chính của đơn vị; công tác thu, chi tài chính của Ban theo quy định của pháp luật.

Phòng Quản lý dự án: Có chức năng giúp Giám đốc Ban thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án theo quy định pháp luật; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu; thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng; công tác giải phóng mặt bằng; giám sát thi công; nghiệm thu công trình.

Phòng Kỹ thuật - Thẩm định: Có chức năng của chủ đầu tư theo quy định pháp luật; tổ chức thẩm định, trình phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư theo pháp luật về xây dựng, pháp luật về đấu thầu; thực hiện vai trò kiểm soát của chủ đầu tư; thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư.

Căn cứ vào cơ cấu, số lượng phòng được UBND tỉnh phê duyệt theo Phương án này và các điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực, tài chính của Ban Quản lý dự án, nhu cầu về công tác quản lý dự án và thực hiện chức năng của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án được thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị không thuộc cơ cấu tổ chức các đơn vị cấu thành theo quyết định của UBND tỉnh, khi đáp ứng các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Tự chủ về nhân sự

Biên chế viên chức, hợp đồng lao động của Ban Quản lý dự án do Thủ trưởng đơn vị quyết định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, theo cơ cấu chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và khả năng tài chính của đơn vị bảo đảm nguyên tắc số lượng người làm việc phải đủ đạt mức tối thiểu cần thiết cho việc bảo đảm chất lượng nhiệm vụ được giao nhưng không được vượt quá số lượng người làm việc theo Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm của đơn vị. Thủ trưởng đơn vị quyết định số lượng biên chế viên chức, hợp đồng lao động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao trên cơ sở bảo đảm việc làm ổn định và thu nhập cho số lượng người làm việc của đơn vị.

Số lượng viên chức, hợp đồng lao động của Ban Quản lý dự án trong giai đoạn 2022-2026 là 33 người, trong đó 31 viên chức và 02 hợp đồng lao động. Việc phân bổ số lượng viên chức, hợp đồng lao động cho các phòng chức năng bảo đảm phù hợp với khối lượng công việc thực tế và theo đúng quy định hiện hành.

Căn cứ các quy định hiện hành, cơ cấu ngạch, số lượng viên chức và chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động chuyên môn, quỹ tiền lương của đơn vị, Ban Quản lý dự án xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức báo cáo Sở Nội vụ thẩm định, trong đó nêu rõ yêu cầu về số lượng, chất lượng, cơ cấu viên chức cần thiết cho từng tổ chức, phòng chuyên môn. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ, Giám đốc Ban quyết định việc tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Việc thực hiện các chế độ, chính sách; tuyển dụng, ký và chấm dứt hợp đồng làm việc; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng; khen thưởng, kỷ luật; giải quyết thôi việc, nghỉ hưu,… đối với viên chức, người lao động, đơn vị thực hiện theo quy định hiện hành.

Tự chủ về tài chính

Trên cơ sở dự toán thu, chi của năm đầu thời kỳ ổn định và Nghị định số60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/20201 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Ban quản lý dự án xác định phân loại đơn vị sự nghiệp là đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên; số kinh phí đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên6.186.351.005 đồng, được trích từ nguồn thu quản lý dự án các công trình, dự án được giao quản lý.Như vậy khả năng ổn định về tài chính của năm đầu thời kỳ ổn định phân loại giai đoạn 2022 - 2026 dự tính là 1,0 lần.

Ban Quản lý dự án tổ chức thực hiện Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị theo lộ trình được phê duyệt, bảo đảm theo quy định và chỉ đạo của UBND tỉnh; định kỳ 06 tháng, cả năm báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện. Tổ chức đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện sau khi Phương án tự chủ giai đoạn 2022 - 2026 kết thúc, đồng thời đề xuất loại hình hoạt động của đơn vị trong thời gian tiếp theo./.

(Nguồn: Theo Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn).

Tác giả:  Nguyễn Thị Hà
Nguồn: