Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn

Ngày 10 tháng 01 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn. Để tổ chức triển khai kịp thời Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và sớm đưa các đơn vị hành chính (ĐVHC) mới thành lập đi vào ổn định hoạt động, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn.

 

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hữu Thác, huyện Na Rì

(xã Hữu Thác và xã Hảo Nghĩa sáp nhập thành xã Trần Phú theo Nghị quyết số 855 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

Theo kế hoạch, công tác thông tin, tuyên truyn là nhiệm vụ quan trọng, được thực hiện trước tiên, cần sự vào cuộc chung tay góp sức của tất cả các s, ban, ngành và các t chc hi, đoàn th cp tnh, cp huyn, cp xã trong việc t chc tuyên truyn sâu rng v ni dung ca Ngh quyết s 855/NQ-UBTVQH14 và một số văn bản của Bộ Chính trị, Chính phủ, UBTVQH về sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021 đến mi tng lp nhân dân vàđội ngũ cán b, công chc cp tnh, cp huyn, cp xã, bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã, đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của tỉnh; đồng thời thông tin, tuyên truyền về công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp các chức danh chủ chốt và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở địa phương; công khai về quyền và nghĩa vụ tài chính của công dân, các tổ chức trong việc đóng góp hoặc đã hoàn thành việc đóng góp xây dựng hạ tầng cơ sở, các công trình phúc lợi công cộng do nhân dân và các tổ chức đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí trong phạm vi ĐVHC cấp xã cũ; thời gian hoạt động của ĐVHC cấp xã mới, việc bố trí trụ sở các ĐVHC cấp xã mới… để công tác trin khai thc hin Ngh quyết được đảm bo đúng tiến độ và thi gian theo quy định. Công tác thông tin, tuyên truyn được thực hiện từ nay đến khi kết thúc việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã.

Cùng với đó Kế hoạch cũng đã nêu rõ nội dung các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện, cụ thể: Về tổ chức triển khai Nghị quyết, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có sắp xếp ĐVHC cấp xã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 trên địa bàn huyện, các nội dung và thành phần triển khai thực hiện theo hướng dẫn tại kế hoạch, nhiệm vụ này hoàn thành trước ngày 15/02/2020.

 

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn

(xã Hương Nê và xã Lãng Ngâm sáp nhập thành xã Hiệp Lực theo Nghị quyết số 855 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

Về kin toàn b máy ca ĐVHC mi:Kiện toàn tổ chức, bộ máy của 16 ĐVHC cấp xã mới (03 thị trấn và 13 xã), gồm: Đảng b xã, thị trấn; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị - xã hội (Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và các tổ chức xã hội khác nếu có); Hội đồng nhân dân; Uỷ ban nhân dân; các thôn, tổ dân phố. Nhiệm vụ này hoàn thành hoàn thành xong trước ngày 01/3/2020.

Về bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã sau sắp xếp, Ủy ban nhân dân các huyện có ĐVHC cấp xã trong diện sắp xếp thực hiện việc bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Đề án trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ), nhiệm vụ này hoàn thành trước ngày 01/3/2020.

Về bố trí trụ sở làm việc, cơ sở vật chất: Trước mắt Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các ĐVHC cấp xã mới thành lập lựa chọn trụ sở chính theo phương án đã đề xuất với UBND tỉnh tại các Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp xã của đơn vị mình; sử dụng các trang thiết bị làm việc hiện nay đang sử dụng tại các ĐVHC cấp xã cũ nhằm tiết kiệm kinh phí đảm bảo chống lãng phí nguồn ngân sách nhà nước, nhiệm vụ này hoàn thành xong trước ngày 29/02/2020.

Về thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân các huyện có ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng Đề án sắp xếp các trường học và các trạm y tế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhiệm vụ này thực hiện xong trong tháng 3/2020.

Về kinh phí thực hiện, giao Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn UBND cấp huyện việc bố trí, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí; việc bàn giao công nợ về xây dựng cơ bản, về quản lý tài chính, tài sản từ ĐVHC cũ sang ĐVHC mới theo đúng quy định.  

Các nhiệm vụ khác như: Thống kê, kiểm kê tài liệu, tài sản, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao, tiếp nhận; thông báo địa điểm trụ sở, thay đổi con dấu của ĐVHC cấp xã mới; làm mới, cấp đổi các giấy tờ cho các tổ chức, cá nhân; bố trí, điều động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa bố trí được sau sắp xếp; giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp chưa bố trí được sau sắp xếp được hướng dẫn cụ thể trong kế hoạch. Để kế hoạch thực hiện đúng tiến độ, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Nội vụ; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trong diện sắp xếp tổ chức thực hiện Kế hoạch. Riêng UBND các huyện có ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp, trên cơ sở nội dung Kế hoạch của tỉnh, khẩn trương xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện đúng quy định, để các ĐVHC mới thành lập đi vào ổn định, chính thức hoạt động từ 00 giờ, 00 phút ngày 01 tháng 3 năm 2020.

Việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã sẽ tạo sự thay đổi tích cực và tập trung được nguồn lực đầu tư, phát huy tiềm năng phát triển của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đồng thời, việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã góp phần tinh gọn bộ máy, giảm chi phí hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hiệu quả, hiệu lực hoạt động hệ thống chính trị cấp xã./.

Tác giả:  D.P
Nguồn: