Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đề án tinh giản biên chế tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2026 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 13/12/2022

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một trong các nội dung quan trọng của cải cách nền hành chính nhà nước luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Đội ngũ cán bộ, công chức, người làm việc (viên chức) đóng giữ vị trí quan trọng trong quản lý, xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, là nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và tỉnh Bắc Kạn nói riêng.Việc thực hiện tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức hiện nay là một yêu cầu rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội được giao biên chế trên phạm vi toàn tỉnh.

Thực hiện tinh giản biên chế là công việc khó, nhạy cảm vì liên quan trực tiếp đến con người, đến đời sống, chế độ, chính sách của cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP (HĐ68) nên yêu cầu phải có sự quyết tâm, phối hợp thực hiện chặt chẽ, đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp; phải có Đề án tổng thể với lộ trình khoa học để thống nhất chỉ đạo thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh phù hợp với các quy định của pháp luật và thực tiễn địa phương.

Thực hiện Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022- 2026; Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về biên chế các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2026, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức và phương án thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 của địa phương.

Sau khi xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ tham mưu họp báo cáo, xin ý kiến Ban cán sự đảng UBND tỉnh, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh thực hiện tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện thống nhất phạm vi toàn tỉnh; đồng thời xây dựng Đề án tinh giản biên chế tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2026 trình UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 13/12/2022.

Trong Đề án tinh giản biên chế tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2026 đã đánh giá kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế của tỉnh giai đoạn 2015-2021, những thuận lợi, khó khăn; xác định rõ quan điểm, mục tiêu, giải pháp thực hiện trong giai đoạn mới, cụ thể:

Về quan điểm: (1) Quá trình thực hiện tinh giản biên chế phải công khai, khách quan, dân chủ, công bằng, đúng nguyên tắc và trình tự quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ. (2) Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện tinh giản biên chế; kết quả thực hiện được gắn với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm. (3) Quản lý, sử dụng đúng quy định số lượng biên chế công chức, viên chức và chỉ tiêu HĐ68 sau khi thực hiện tinh giản biên chế để bảo đảm đủ nhân lực phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị; đồng thời phải đảm bảo lộ trình tinh giản biên chế theo quy định.

Về mục tiêu: (1) Đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác đồng thời thực hiện kịp thời, đầy đủ việc giải quyết chế độ, chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế. (2) Tinh giản biên chế gắn với thực hiện cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, HĐ68, thu hút người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan, đơn vị; gắn tinh giản biên chế với phân loại, đánh giá lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, HĐ68 trong cơ quan, đơn vị; rà soát, xác định lại chức năng, nhiệm vụ, xây dựng tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hợp lý, khoa học. Bố trí đúng người, đúng việc theo vị trí việc làm và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. (3) Xây dựng lộ trình tăng mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần chi thường xuyên theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCHTW khoá XII, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành; từng bước tăng số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN sang hưởng lương từ NTSN góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2025 giảm 10% số người làm việc hưởng lương từ NSNN. Đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa cung cấp dịch vụ công từng bước thay thế nguồn trả lương từ NSNN bằng NTSN.

Các mục tiêu cụ thể theo lộ trình đến năm 2026:

Theo Quyết định số 72-QĐ/BCT ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị, tỉnh Bắc Kạn tính đến năm 2026 được giao: 1.415 biên chế công chức (giảm 74 biên chế so với số biên chế công chức giao năm 2021, tương ứng 5%)8.402 biên chế viên chức hưởng lương từ NSNN (giảm 934 biên chế so với số biên chế viên chức hưởng lương từ NSNN giao năm 2021, tương ứng 10% và không bao gồm số biên chế viên chức giao cho các tổ chức Hội được giao biên chế), phương án tinh giản biên chế giai đoạn đến năm 2026 theo lộ trình dự kiến cụ thể như sau:

TT

Năm

Số liệu tinh giản biên chế chi tiết theo năm

Công chức

Số lượng biên chế tinh giản (cắt giảm)

Viên chức

Số lượng biên chế tinh giản (cắt giảm)

Tổng

 

74

 

934

1

2022

1.489

0

9.168

168

2

2023

1.473

16

8.984

184

3

2024

1.458

15

8.796

188

4

2025

1.437

21

8.603

193

5

2026

1.415

22

8.402

201

Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hội được giao biên chế, đồng thời xem hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí được cấp có thẩm quyền giao để xác định số lượng biên chế giao bảo đảm phù hợp, hiệu quả.

Rà soát HĐ68 của các cơ quan, đơn vị để thực hiện cắt giảm, điều chỉnh HĐ68 bảo đảm phù hợp với tính chất công việc của các cơ quan, đơn vị theo Công văn số 224/UBND-TH ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh. Xem xét thực hiện thuê khoán đối với một số vị trí hợp đồng lao động.

Về nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện:

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, HĐ68 về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách tinh giản biên chế.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị theo các nội dung đã nêu tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015, Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 và Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị; Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy mạnh thực hiện thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghiên cứu triển khai thực hiện chính sách xã hội hóa đối với lĩnh vực giáo dục, y tế trên địa bàn tỉnh đối với những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi; xây dựng, ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ, ưu đãi để thu hút đầu tư trong thực hiện công tác xã hội hóa đối với lĩnh vực giáo dục, y tế.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý, sử dụng biên chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý công chức, viên chức, HĐ68: Nâng cao chất lượng tuyển dụng. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; thực hiện nghiêm việc đánh giá công chức, viên chức dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm thực chất, không hình thức, nể nang, né tránh; sử dụng, bố trí công chức, viên chức đúng vị trí, đúng năng lực, sở trường, phù hợp với vị trí việc làm. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức đặc biệt là các cán bộ được quy hoạch vào chức danh lãnh đạo để đảm bảo đủ các điều kiện cho công tác bổ nhiệm sau này. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị và từng công chức, viên chức để tiết kiệm nhân lực, thời gian, kinh phí và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Trong thời gian tiếp theo, Sở Nội vụ sẽ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện Đề án bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, đúng quy định hiện hành về chính sách tinh giản biên chế.


Tác giả:  Nông Trường Hải
Nguồn: 

Tin bài mới:


Kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ (19/12/2022)

Xếp hạng lại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn(16/12/2022)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn(25/11/2022)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn(20/11/2022)

UBND tỉnh ban hành Quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn(11/11/2022)

Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2022 - 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh(11/08/2022)

Tỉnh Bắc Kạn kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính cấp tỉnh(31/03/2022)

Một số bài học kinh nghiệm trong thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy và giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị. (13/01/2022)

Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(31/12/2021)

Hiệu quả hoạt động của các Phòng công chứng thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn(25/12/2021)