Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 28 tháng 12 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2565/QĐ-UBND về việc xếp hạng đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn

Ngày 28 tháng 12 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2565/QĐ-UBND về việc xếp hạng đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, đơn vị đã được xếp hạng theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGTVT-BNV ngày 17/5/2007 của liên Bộ Giao thông vận tải và Bộ nội vụ hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công lập thuộc ngành giao thông vận tải.

 

Ảnh: Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022

Việc xếp hạng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông nhằm xác định mức phụ cấp lãnh đạo cho thủ trưởng, phó thủ trưởng và trưởng, phó các tổ chức giúp việc cho thủ trưởng đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập; xác định vị trí, quy mô tổ chức của từng đơn vị phù hợp với phân cấp quản lý. Nguyên tắc của việc xếp hạng phải đảm bảo phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động và khả năng đầu tư, phát triển đối với từng loại hình tổ chức thuộc ngành giao thông vận tải.

Trên cơ sở hồ sơ trình của đơn vị và kết quả thẩm định của Sở Nội vụ, theo thẩm quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định xếp hạng III (ba) đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn. Thời gian xếp hạng là 05 năm (đủ 60 tháng).

(Nguồn: Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xếp hạng đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn).

Tác giả:  Nguyễn Thị Xuân Huệ
Nguồn: