Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 13 tháng 12 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2397/QĐ-UBND về việc xếp hạng lại đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế

Ngày 13 tháng 12 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2397/QĐ-UBND về việc xếp hạng lại đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế. Theo đó, 09 đơn vị đã được xếp hạng lại theo hướng dẫn tại Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tếTheo đó, 09 đơn vị đã được xếp hạng lại theo hướng dẫn tại Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế

 

Kiểm tra công tác nội vụ tại Sở Y tế

Việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực Y tế được xác định trên nguyên tắc đánh giá, chấm điểm theo 5 nhóm tiêu chuẩn, đó là: Vị trí, chức năng và nhiệm vụ; quy mô và nội dung hoạt động; cơ cấu lao động và trình độ cán bộ; khả năng chuyên môn, hiệu quả chất lượng công việc; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị.  

Trên cơ sở hồ sơ trình của đơn vị và kết quả thẩm định của Sở Nội vụ, theo thẩm quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định xếp hạng Bệnh viện Đa khoa tỉnh xếp hạng hai và xếp hạng ba đối với các Trung tâm Y tế cấp huyện, bao gồm: Trung tâm Y tế Thành phố; Trung tâm Y tế các huyện Ba Bể, Bạch Thông, Ngân Sơn, Chợ Mới, Pác Nặm, Chợ Đồn, Na Rì. Thời gian xếp hạng là 5 năm (đủ 60 tháng).

(Nguồn: Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 về việc xếp hạng lại đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở y tế).

Tác giả:  Nguyễn Xuân Huệ
Nguồn: 

Tin bài mới:


Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn(25/11/2022)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn(20/11/2022)

UBND tỉnh ban hành Quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn(11/11/2022)

Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2022 - 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh(11/08/2022)

Tỉnh Bắc Kạn kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính cấp tỉnh(31/03/2022)

Một số bài học kinh nghiệm trong thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy và giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị. (13/01/2022)

Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(31/12/2021)

Hiệu quả hoạt động của các Phòng công chứng thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn(25/12/2021)

Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hoá và thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện(02/11/2021)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bắc Kạn(02/11/2021)