Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện tách số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước để trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt đồng thời ban hành Quyết định giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp năm 2022 để giải quyết một phần khó khăn do thiếu biên chế của tỉnh.

Trong giai đoạn 2019-2021, số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NNĐ-CP (HĐ68) trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý đều do Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, trong đó có một số người làm việc và HĐ68 thực tế đã hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp công lập, ngân sách nhà nước chỉ cấp hỗ trợ phần kinh phí còn thiếu cho các đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. Cụ thể, theo phương án tự chủ về tài chính giai đoạn 2019 -2021, xác định được trong tổng số lượng người làm việc do Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt năm 2021 là 9.336 người, trong đó có 8.649 người hưởng lương từ ngân sách nhà nước và 687 người hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, tổng số HĐ68 do Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt là 397 người, trong đó 371 HĐ68 hưởng lương từ ngân sách nhà nước và 26 HĐ68 hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Năm 2022, Bộ Nội vụ thẩm định số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước của tỉnh là 9.168 người (giảm so với năm 2021 là 168 người), số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp là 1.085 người; trong đó, Bộ Nội vụ không thẩm định số lượng người làm việc trong các tổ chức hội và chỉ tiêu HĐ68 của các tỉnh trong cả nước. Do đó, các chỉ tiêu này do ngân sách tỉnh cân đối kinh phí để giao cho các đơn vị bảo đảm phù hợp. Trên cơ sở đó, tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh thứ tám (kỳ họp chuyên đề) ngày 27 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc, HĐ68 hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2022, đồng thời Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định giao số lượng người làm việc, HĐ68 hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp cho các đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể như sau:

Đối với việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, vị trí việc làm, nguồn thu sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập và cân đối ngân sách của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2022 là 9.960 người (giảm so với số Bộ Nội vụ thẩm định là 293 người hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, do các đơn vị chưa bảo đảm được nguồn thu sự nghiệp để chi trả cho số biên chế trên), cụ thể:

Đối với số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao năm 2022 là: 792 người, tương ứng với kinh phí chi lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương và chi phục vụ hoạt động là: 81.347 triệu đồng.

Đối với số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt năm 2022 là: 9.168 người, trong đó đã cắt giảm 168 người (so với năm 2021). Theo đó, sau khi chuyển số biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước sang hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, còn có 487 người hưởng lương từ ngân sách nhà nước để điều chỉnh bổ sung cho các đơn vị thật sự thiếu số người làm việc theo định mức và theo nhiệm vụ thực tế nhưng chưa có khả năng tự bảo đảm nguồn thu sự nghiệp, cụ thể:

Điều chỉnh bổ sung 50 người cho các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc Sở Y tế để bố trí cho bộ phận y tế dự phòng tuyến tỉnh, huyện, xã và các bộ phận làm việc gián tiếp tại các cơ sở khám chữa bệnh;

Điều chỉnh bổ sung 26 người cho các đơn vị sự nghiệp khác;

Điều chỉnh bổ sung 411 người cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo do hiện còn thiếu 785 người theo định mức, đạt từ 50,7 - 57,4% số người còn thiếu theo định mức cho các đơn vị.

Như vậy, sau khi điều chỉnh bổ sung biên chế, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao 9.168 người hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, trong đó:

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 7.311 người;

Sự nghiệp y tế: 1.053 người;

Sự nghiệp văn hóa, thể thao và thông tin: 277 người;

Sự nghiệp khoa học: 15 người;

Sự nghiệp khác: 512 người.

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết biên chế tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh thứ tám (kỳ họp chuyên đề) 

Đối với việc giao số lượng người làm việc trong các tổ chức hội:

Tại thời điểm hiện nay, Bộ Nội vụ chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với số lượng người làm việc của tổ chức hội, các địa phương trong cả nước cơ bản vẫn giao số lượng người làm việc trong tổ chức hội năm 2022 để làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với nội dung thực hiện một số giải pháp để bảo đảm cân đối ngân sách giai đoạn 2022-2025 và trên cơ sở rà soát, chức năng nhiệm vụ các tổ chức hội và cân đối ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ Ngân sách nhà nước trong các tổ chức hội năm 2022 là 62 người để làm cơ sở cấp kinh phí cho các hội hoạt động, giảm 05 người so với năm 2021, cụ thể: 

Đối với các tổ chức hội cấp tỉnh, giao 54 người, giảm 05 người so với năm 2021;

Đối với các tổ chức hội cấp huyện, giao 08 người cho 08 Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố (giữ nguyên như năm 2021).

Đối với việc giao hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP:

Hiện nay, phần lớn số HĐ68 của tỉnh hưởng lương từ ngân sách nhà nước nên Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt để có cơ sở chi ngân sách nhà nước cho các chỉ tiêu này; đối với số HĐ68 hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp thì căn cứ vào nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp công lập, Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định giao để bảo đảm sự thống nhất trong việc giao HĐ68 và giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp theo quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tổng số 397 chỉ tiêu HĐ68 (trong đó: 184 chỉ tiêu của cơ quan hành chính; 213 chỉ tiêu của tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập). Thực hiện một số giải pháp để bảo đảm cân đối ngân sách giai đoạn 2022-2025 theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và qua rà soát nhiệm vụ phát sinh thực tế của các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân tỉnh xác định HĐ68 năm 2022 là: 403 hợp đồng (tăng 06 hợp đồng hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp), cụ thể:

Số HĐ68 hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định: 49 hợp đồng.

Số HĐ68 hưởng lương từ ngân sách nhà nước trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt: 354 hợp đồng (khối hành chính 188; khối sự nghiệp là 166), giảm 17 hợp đồng (371 - 354) so với năm 2021, trong đó đã tính cả số điều chỉnh giữa các đơn vị, điều chỉnh bổ sung 06 hợp đồng cho một số đơn vị nhưng không làm tăng tổng số HĐ68 hưởng lương từ ngân sách nhà nước, cụ thể:

Điều chỉnh bổ sung 02 HĐ68 cho Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhâ dân tỉnh để bố trí lái xe (trong đó có 01 HĐ68 để chuyển đổi biên chế công chức lái xe nghỉ tinh giản biên chế);

Điều chỉnh bổ sung 02 HĐ68 cho Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh để bố trí lái xe (để chuyển đổi 02 công chức lái xe nghỉ tinh giản biên chế);

Điều chỉnh bổ sung 02 HĐ68 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (để chuyển đổi 02 công chức lái xe đã nghỉ tinh giản biên chế).

Việc tách số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quyết định giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp năm 2022 cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên theo quy định hiện hành đã giải quyết được một phần khó khăn của tỉnh do thiếu biên chế góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới./.

 (Nguồn: Theo Đề án số 228/ĐA-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của HĐND tỉnh; Quyết đinh số 750/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh).

Tác giả:  Nguyễn Hà
Nguồn: 

Tin bài mới: