Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn tổ chức tập huấn hoàn thiện Đề án vị trí việc làm.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1213/UBND-NC ngày 23/3/2017, Sở Nội vụ phối hợp với Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước - Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trong 02 ngày 16, 17 tháng 9 năm 2017. Thành phần tham dự hội nghị tập huấn gồm lãnh đạo và công chức phụ trách công tác tổ chức cán bộ tại các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức hội, quỹ được giao biên chế.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Diệu – Phó Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định việc tổ chức tập huấn về xây dựng Đề án vị trí việc làm cũng như xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực của từng danh mục vị trí việc làm của công chức và viên chức là rất cần thiết đối với tỉnh Bắc Kạn. Danh mục vị trí việc làm của tỉnh gồm 310 vị trí đã được Bộ Nội vụ phê duyệt theo Quyết định số 2020/QĐ-BNV  ngày 31/12/2015 về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Bắc Kạn. Tuy nhiên, cho đến nay tỉnh chưa xây dựng được khung năng lực vị trí việc làm của công chức và chưa phê duyệt được Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập. Do vậy, để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ năng lực xây dựng nền hành chính tiên tiến hiện đại cần thiết phải xây dựng ngay khung năng lực vị trí việc làm để làm cơ sở cho tuyển dụng cũng như quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý.                                                                                                                                                 

 


 Đồng chí Hoàng Thị Diệu phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn

Tại hội nghị tập huấn, Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Viện phó Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước - Bộ Nội vụ hướng dẫn, trao đổi các nội dung: Vị trí việc làm và tác dụng của việc xác định vị trí việc làm; Những quan điểm, nguyên tắc khi xác định vị trí việc làm; Phương pháp xác định vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp của công chức, viên chức; Kỹ năng mô tả vị trí việc làm… Trong đó, tập trung hướng dẫn, trao đổi về việc hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.               

   

 Tiến sĩ Lê Anh Tuấn trình bày tại hội nghị tập huấn

Cũng tại hội nghị, các thành viên tham dự cũng thảo luận, trao đổi với báo cáo viên những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở những nội dung tập huấn, trong thời gian tới Sở Nội vụ hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước và xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Xác định vị trí việc làm là giải pháp mới để đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của công chức hàng năm. Để thực hiện thống nhất, cần phải có quá trình và có sự quyết tâm, đồng thuận của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

Tác giả:  Nguyễn Thảo
Nguồn: