Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 02/11/2023, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023.

Xem tiếp


Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức là một yêu cầu cấp bách, một trong những yếu tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới trong thời kỳ mới, đặc biệt trong tiến trình cải cách hành chính trong giai đoạn 2021-2026 hiện nay.

Xem tiếp


Sáng ngày 10/7/2023, tại Công ty Cổ phần sách, thiết bị trường học, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức Tài chính - kế toán xã. Lớp bồi dưỡng trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao năng lực quản lý tài chính, kế toán cho công chức Tài chính - kế toán xã của các xã chưa về đích nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Thực hiện Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, từ ngày 05-07/7/2023, tại Thành phố Hải Phòng, Bộ Nội vụ tổ chức khóa tập huấn, chuyển giao 05 bộ chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức theo phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khu vực miền Bắc

Xem tiếp


Sáng ngày 07/7/2023, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 47/KH-SNV ngày 16/5/2023 của Sở Nội vụ về tổ chức bồi dưỡng cho công chức xã năm 2023, ngày 30/6/2023, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức Địa chính – nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã (lĩnh vực xây dựng).

Xem tiếp


Ngày 22/6/2023, trong khuôn khổ của lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức cho học viên lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối tượng 4 đi nghiên cứu thực tế tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp