Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số quốc gia là vấn đề luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, coi trọng.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, Việt Nam đã tăng cường sự minh bạch trong quy trình đăng ký kinh doanh và giảm bớt thủ tục giấy tờ. Cung cấp hỗ trợ và tư vấn thông tin tài chính cũng là một cách quan trọng để doanh nghiệp có thể phát triển. Ngoài ra, việc tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và thúc đẩy năng suất là các yếu tố quan trọng khác.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính giúp doanh nghiệp bằng cách giảm bớt thời gian và chi phí đăng ký, giấy tờ, và quy trình hành chính. Điều này tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, khuyến khích sự đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Ngoài ra, sự minh bạch và dễ tiếp cận thông tin cũng giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về quy định, tối ưu hóa quy trình, và tăng cường sự tin cậy từ phía doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với người dân có thể bao gồm cách thức dễ dàng đăng ký các dịch vụ, giảm số lượng giấy tờ yêu cầu, và tối ưu hóa quy trình xử lý. Việc sử dụng công nghệ để nộp đơn trực tuyến và cung cấp thông tin rõ ràng, dễ hiểu là những bước quan trọng. Điều này giúp tiết kiệm thời gian cho người dân, tạo ra trải nghiệm thuận lợi hơn khi tương tác với các dịch vụ công.

Đối với các cơ quan nhà nước, đơn giản hóa thủ tục hành chính có thể bao gồm việc tối giản hóa và tổ chức lại quy trình làm việc. Áp dụng công nghệ để tự động hóa các công đoạn xử lý giúp giảm thời gian và tăng hiệu suất. Cung cấp đào tạo cho nhân viên về quy trình mới cũng là yếu tố quan trọng. Mục tiêu là tạo ra một hệ thống linh hoạt và hiệu quả, giúp cơ quan nhà nước phục vụ cộng đồng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

 

 

(ảnh minh họa)

Hiện nay, Việt Nam đã thực hiện một số nỗ lực trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính. Các biện pháp bao gồm việc sử dụng công nghệ để đơn giản hóa quy trình, giảm bớt giấy tờ, và cung cấp các dịch vụ trực tuyến. Tuy nhiên, vẫn còn một số thách thức cần vượt qua, bao gồm đồng bộ hóa quy trình giữa các cơ quan và tăng cường minh bạch trong xử lý hành chính. Cải thiện liên thông giữa các hệ thống và quy trình làm việc có thể giúp nâng cao hiệu quả đơn giản hóa thủ tục hành chính.

          Để hiện thực hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành và chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình, chiến lược quan trọng quốc gia về cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, góp phần tạo đà cho phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Vì vậy việc đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính góp phần quan trọng và một trong những nội dung ảnh hướng tới công tác cải cách hành chính.

          Ngày 15/11/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành công văn số 100/TCTCCTTHC về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ.

          Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, trong giai đoạn 2022-2025, các bộ, cơ quan ngang bộ phải sửa đổi, bổ sung để ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành 232 văn bản quy phạm pháp luật phân cấp 699 thủ tục hành chính (TTHC); các bộ, cơ quan, địa phương phải xác định danh mục TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý, công bố, công khai và rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% TTHC và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ TTHC nội bộ. 

          Đối với tỉnh Bắc Kạn, trong năm 2023, Trong năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành 25 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC với tổng số 417 quy trình. Các quy trình nội bộ sau khi phê duyệt đã được xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh.

         Đối với công tác rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính gay từ đầu năm, tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo việc rà soát, đánh giá TTHC để kiến nghị đơn giản hóa các TTHC, trong đó tập trung vào việc rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân (kết quả: Đợt 1, tỉnh rà soát 260 TTHC, qua đó có 92 TTHC/73 kiến nghị đã gửi kết quả rà soát về Văn phòng Chính phủ tại Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 23/5/2023; đợt 2: tỉnh rà soát 1.010 TTHC, qua đó có 156 TTHC/156 kiến nghị đã gửi kết quả rà soát về Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan).

          Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính để đơn giản hoá về thời gian giải quyết, rà soát các thủ tục hành chính có khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đơn giản hoá về thành phần hồ sơ, rà soát tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính để nâng cao tỷ lệ cung cấp dịch vụ công đã mang lại những hiệu quả tích cực.

Để tăng cường hơn nữa đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp như:

  Thứ nhất, cần đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin hiện đại để cung cấp dịch vụ trực tuyến, giảm thủ tục giấy tờ và tăng cường khả năng tự động hóa quy trình thủ tục hành chính.

  Thứ hai, tăng cường hơn nữa công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ công chức giải quyết thủ tục hành chính, tổ chức một số chương trình đào tạo cho các cơ quan hành chính và tạo ra chiến dịch nhận thức cộng đồng để họ hiểu rõ và sử dụng hiệu quả các thay đổi trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Thứ ba là tiếp tục đồng bộ hóa hệ thống liên thông giữa các cơ quan và tổ chức để thông tin có thể chia sẻ một cách hiệu quả dữ liệu thông tin dùng chung đối với các ngành nhằm giảm trùng lặp thông tin và tối ưu hóa quy trình làm việc.

  Thứ tư, thực hiện việc thu thập phản hồi từ người dân và doanh nghiệp để liên tục cải thiện và điều chỉnh các quy trình thủ tục hành chính nhằm thay đổi sao cho phù hợp với nhu cầu và thực tiễn triển khai.

  Thứ năm, xây dựng và phát triển hệ thống đánh giá hiệu quả của các biện pháp đơn giản hóa đang tạo ra sự hiệu quả mong đợi.       

Nhận thức rõ được vai trò và tầm quan trọng của việc đơn giản hóa thủ tục hành chính cùng với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp sẽ giúp cải thiện hơn nữa chất lượng cải cách hành chính nói chung, cải cách về thủ tục hành chính nói riêng với mục tiêu đơn giản, minh bạch hóa thủ tục hành chính sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các đơn vị địa phương.

Tác giả:  Hoàng Hạnh
Nguồn: