Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 511/KH-UBND ngày 31/7/2023 về đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, trong đó đề ra các nội dung phải thực hiện như sau

UBND tỉnh đã đề ra mục đích, yêu cầu cụ thể:

Mục đích: Đẩy mạnh và hoàn thiện cơ chế phân cấp nhằm phân định rõ nhiệm vụ và quyền hạn, thẩm quyền và trách nhiệm giữa UBND tỉnh với các sở, ban, ngành; giữa UBND tỉnh với UBND các huyện, thành phố và giữa UBND cấp huyện với UBND các xã, phường, thị trấn gắn với hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật đầy đủ, đồng bộ thống nhất, kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm, bảo đảm phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, nhất là người đứng đầu; đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước chặt chẽ bằng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân.

Yêu cầu: Cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh và hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh phù hợp với các quy định của pháp luật; bảo đảm UBND tỉnh quản lý nhà nước thống nhất, thông suốt.

Kế thừa và phát huy hiệu quả các quy định hợp lý về phân cấp quản lý nhà nước giữa UBND tỉnh với các sở, ban, ngành; giữa UBND tỉnh với UBND các huyện, thành phố và giữa UBND cấp huyện với UBND các xã, phường, thị trấn; tiếp tục đổi mới và hoàn thiện các quy định của pháp luật để đẩy mạnh phân cấp nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành, khai thác hiệu quả và giải phóng các nguồn lực phát triển của địa phương, đặc biệt là các địa phương có khả năng tự bảo đảm ngân sách, có vị trí, vai trò động lực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đẩy mạnh phân cấp phải đi đôi với bảo đảm cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính để tổ chức thực hiện có hiệu quả, phù hợp với điều kiện, đặc điểm nông thôn, đô thị và yêu cầu quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực; kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành, lĩnh vực với quản lý theo lãnh thổ, bảo đảm một việc không quá 02 cấp hành chính quản lý.

Gắn việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cấp, các ngành với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm việc nào, cấp nào sát thực tế hơn, giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức và người dân thì giao cho cấp đó thực hiện.

Đẩy mạnh, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước đi đôi với tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực gắn với cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật trong điều kiện đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp phải thực hiện trong thời gian tới:

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng về các nội dung của Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để đạt được hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định của pháp luật theo ngành, lĩnh vực, theo hướng đẩy mạnh phân cấp xác định rõ trách nhiệm giữa UBND tỉnh với các sở, ban, ngành; giữa UBND tỉnh với UBND các huyện, thành phố và giữa UBND cấp huyện với UBND các xã, phường, thị trấn bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật (các nội dung định hướng phân cấp theo Nghị quyết số 04/NQ-CP của Chính phủ).

Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị và địa phương gắn phân cấp với việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, ưu tiên nguồn lực thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ cao; nâng cao chất lượng công vụ và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, nhất là việc tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ và trách nhiệm của người đứng đầu,

Hoàn thiện các quy định về quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn, tiêu chí, điều kiện, định mức kinh tế - kỹ thuật, cơ chế kiểm soát giá, phí đối với các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Trên cơ sở đó, phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, loại bỏ các thủ tục thỏa thuận, chấp thuận, xin ý kiến, cho phép của cơ quan nhà nước cấp trên đối với những vấn đề đã được quản lý trên cơ sở quy hoạch và xác định rõ tiêu chuẩn, quy chuẩn tiêu chí, điều kiện, định mức kinh tế - kỹ thuật và đã được phân cấp quản lý.

Hoàn thiện các quy định của pháp luật để thể chế hóa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng đối với một số địa phương và đẩy mạnh phân cấp cho các địa phương tự cân đối ngân sách để phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp.

Định kỳ hàng năm đánh giá nội dung phân cấp để kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước trong từng giai đoạn đối với từng ngành, lĩnh vực.

Theo đó, UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện:

Giao các sở, ban, ngành: Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật theo ngành, lĩnh vực, tham mưu UBND tỉnh: Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện phân cấp giai đoạn 2016-2022; đề xuất phân cấp các nội dung quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực tham mưu trên địa bàn tỉnh giai đoạn tiếp theo, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). Đề xuất, kiến nghị với Trung ương các nội dung cần tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền quản lý phù hợp với điều kiện, khả năng, thế mạnh của tỉnh. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản pháp luật cụ thể hóa các nội dung phân cấp, phân quyền theo quy định. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan nhà nước cấp trên trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân cấp; rà soát lại tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, xác định số lượng biên chế phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

 

Sở Nội vụ tổ chức họp triển khai thực hiện Kế hoạch số 511/KH-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh và các văn bản của tỉnh Bắc Kạn

Giao UBND các huyện, thành phố:Căn cứ quy định hiện hành và tình hình thực tiễn của địa phương, rà soát, đề xuất với UBND tỉnh các nội dung đẩy mạnh phân cấp quản lý. Thường xuyên rà soát, đẩy mạnh việc phân cấp quản lý nhà nước giữa UBND cấp huyện với UBND cấp xã phù hợp với mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, nội dung phân cấp theo Nghị quyết số 04/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan nhà nước cấp trên đối với những nhiệm vụ được phân cấp quản lý nhà nước và những nội dung phân cấp cho UBND cấp xã thực hiện.

Giao Sở Nội vụ: Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Tổng hợp nội dung đề xuất phân cấp của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh thông qua trước khi ban hành Quyết định và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật./.

(Nguồn: Kế hoạch số 511/KH-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính).

Tác giả:  Nguyễn Hà
Nguồn: