Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 08/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, theo đó UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 28/01/2022 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

Ngày 08/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, theo đó UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 28/01/2022 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022. Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và triển khai thực hiện có hiệu quả, thống nhất dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và cấp bản sao điện tử từ sổ gốc, qua đó nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3675/UBND-NCPC ngày 13/6/2022 về việc đẩy mạnh việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và cấp bản sao điện tử từ sổ gốc, trong đó UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền, phổ biến lợi ích của dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và cấp bản sao điện tử từ sổ gốc đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB, CC,VC, NLĐ) thuộc thẩm quyền quản lý, đồng thời chỉ đạo CB, CC,VC, NLĐ đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và gương mẫu thực hiện chứng thực bản sao điện tử đối với các giấy tờ, hồ sơ cá nhân.

Quang cảnh làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị UBND các huyện, thành phố; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thồng; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Bắc Kạn quán triệt, chỉ đạo, phổ biến, tuyên truyền dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và cấp bản sao điện tử từ sổ gốc theo quy định; đảm bảo đầy đủ điều kiện, trang thiết bị cần thiết để đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

 

UBND phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

Đối với người dân, doanh nghiệp không cần phải cung cấp hay bổ sung thêm các thành phần hồ sơ đã được chứng thực bản sao điện tử từ bản chính hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc. Ngoài ra, người dân tại các địa bàn dân cư sẽ được hỗ trợ chuyển đổi số đối với một số loại giấy tờ thiết yếu. Thông tin chi tiết xem tại Công văn số 3675/UBND-NCPC ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh./.

Tác giả:  Nguyễn Hoa
Nguồn: