Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 18 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn công bố kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công của tỉnh năm 2022 tại Quyết định số 1577/QĐ-UBND. Trong đó, chỉ số hài lòng về dịch vụ y tế công đạt 84,84%.

Xem tiếp


Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Xem tiếp


Sáng 04 tháng 8 năm 2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Kạn tổ chức sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Xem tiếp


Ngày 08/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, theo đó UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 28/01/2022 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

Xem tiếp


Ngày 03/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 29/2022/TT-BTC về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Theo đó, đối với công chức dự thi nâng ngạch kế toán viên chính đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

Xem tiếp


Ngày 14 tháng 6 năm 2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Kạn họp đánh giá kết quả và bàn giải pháp khắc phục các chỉ số năm 2021 (Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh), nâng cao chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo.

Xem tiếp


Để cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Thông tư số 04/2022/TT-BTC ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện, ngày 27/5/2022 UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn (Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND).

Xem tiếp


Để cụ thể hóa Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện.

Xem tiếp


Để đảm bảo không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, căn cứ Thông tư số 11/2021/TT - BLĐTBXH ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND cấp tỉnh và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND cấp huyện, ngày 24/3/2022 UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn (Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND).

Xem tiếp


Nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn triển khai thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh, ngày 04/4/2022 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 519/QĐ-UBND về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, thay thế Quyết định số 3001/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối