Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm năm 2022 (Kế hoạch số 798/KH-UBND ngày 24/12/2021).

Xem tiếp


Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn, ngày 12/11/2021 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2178/QĐ - UBND về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC của các TTHC được đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Để tiếp tục tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, nhất là hoạt động của đội ngũ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, ngày 07/12/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 97/NQ-HĐND về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh cũng như công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và thực hiện tinh giản biên chế đã đạt được một số kết quả tích cực.

Xem tiếp


Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân, có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2021 quy định việc từ chối tiếp công dân, cụ thể: - Đối với 02 trường hợp sau thì người tiếp công dân được quyền từ chối tiếp công dân và phải giải thích cho công dân lý do từ chối tiếp, đồng thời báo cáo người phụ trách tiếp công dân: + Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình; + Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân. - Đối với trường hợp người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phụ trách tiếp công dân sẽ ra Thông báo từ chối tiếp công dân./.

Xem tiếp


Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ đã kết thúc. Để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động nền hành chính nhà nước, Chính phủ tiếp tục ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 10 năm tiếp theo (giai đoạn 2021-2030).

Xem tiếp


Sau 03 năm (từ 2017 đến 2020) thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh cũng như công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và thực hiện tinh giản biên chế đã đạt được một số kết quả tích cực.

Xem tiếp


Trong công tác quản lý, sử dụng công chức, đánh giá, xếp loại công chức là một trong những nội dung quan trọng. Việc đánh giá chính xác chất lượng của từng công chức sẽ tạo điều kiện thực hiện tốt công tác nhân sự như khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng… Vì vậy, việc xây dựng và cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng công chức là hết sức cần thiết.

Xem tiếp


Năm 2020, công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Kạn được các cấp ủy, chính quyền tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ cả 6 lĩnh vực. Theo đó, kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2020 của tỉnh xếp ở nhóm B, nhóm đạt tỷ lệ hài lòng từ 85% - dưới 90% và kết quả Chỉ số CCHC (PAR INDEX) năm 2020, xếp ở nhóm C, nhóm đạt điểm số từ 70 - dưới 80 điểm.

Xem tiếp


Kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được trong cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn vừa qua và tiếp thu những kinh nghiệm, những bài học thành công trong cải cách của các nước có nền hành chính phát triển để vận dụng vào thực tiễn một cách phù hợp, ngày 15/7/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

Xem tiếp

1234567...Trang cuối