Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nghị quyết chuyên đề số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021-2025, xác định nhiệm vụ trọng tâm CCHC giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Bắc Kạn là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Nghị quyết chuyên đề số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021-2025, xác định nhiệm vụ trọng tâm CCHC giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Bắc Kạn là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Hội nghị tập huấn công tác CCHC cho công chức cấp xã

Trên cơ sở nghị quyết, quyết định trên, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, ngày 17/11/2022 Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác CCHC cho công chức tham mưu thực hiện CCHC tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Nội dung Hội nghị là tuyên truyền đến đội ngũ công chức cấp xã về Đề án “Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” để nâng cao nhận thức, ý nghĩa tầm quan trọng của Đề án trên đối với từng cá nhân, tập thể cán bộ, công chức trong tổ chức thực hiện Đề án, góp phần đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị còn triển khai bộ Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (gọi tắt là PAPI) của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trong đó, tuyên truyền, quán triệt về sự cần thiết và ý nghĩa, tầm quan trọng của bộ tiêu chí Chỉ số PAPI trong hoạt động quản lý nhà nước, phục vụ người dân, tổ chức của các cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị ở cấp cơ sở như cấp xã. Tại Hội nghị đã triển khai các mục tiêu và các chỉ số nội dung của bộ tiêu chí cấp xã, cụ thể là bộ tiêu chí đánh giá kết quả Chỉ số PAPI của cấp xã, gồm 02 phần:

Phần I, có 03 chỉ số nội dung là: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện PAPI; Thực hiện chế độ báo cáo về kết quả thực hiện PAPI; Công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt thực hiện PAPI.

Phần II, có 08 chỉ số nội dung, 25 nội dung thành phần và 58 chỉ số thành phần. Trong 08 chỉ số nội dung, gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai minh bạch; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường; Quản trị điện tử.

Thang điểm đánh giá là 100 điểm.

Tại Hội nghị công chức tham dự tập huấn đã có những trao đổi, thảo luận về các nội dung chưa hiểu, chưa rõ đã được triển khai tại Hội nghị.

Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã đề nghị các công chức tham dự tập huấn, trên cơ sở nội dung lĩnh hội tại Hội nghị tích cực tham mưu cho lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC tại đơn vị./.

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: