Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 13 tháng 01 năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Quy định về luân chuyển cán bộ tại Quy định số 936-QĐ/TU.

Theo đó,nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương của Đảng về công tác cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; Tiếp tục đổi mới công tác luân chuyển cán bộ, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng, không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ; kết hợp luân chuyển với tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, cục bộ, khép kín; góp phần thúc đẩy thực hiện chủ trương bố trí lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và người đứng đầu không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Do đó, quy định về luân chuyển cán bộ được quy định như sau:

Về phạm vi, đối tượng, chức danh luân chuyển

Phạm vi luân chuyển cán bộ: Luân chuyển từ cấp trên xuống cấp dưới, từ cấp dưới lên cấp trên, từ địa phương này sang địa phương khác; giữa các cơ quan, tổ chức cùng cấp trong hệ thống chính trị.

Đối tượng luân chuyển cán bộ: Cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp; cán bộ đang giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương trở lên (bao gồm ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp); cán bộ được luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện không là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ cấp trưởng quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị, gồm: Bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, chánh án tòa án nhân dân, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân và cấp trưởng các ngành công an, thanh tra, tài chính, thuế cấp tỉnh, cấp huyện; trường hợp khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Nguyên tắc bố trí chức danh khi luân chuyển: Cơ bản thực hiện theo nguyên tắc bố trí giữ chức vụ tương đương với chức vụ đang đảm nhiệm. Trường hợp cần thiết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định bố trí chức vụ cao hơn chức vụ đang đảm nhiệm đối với cán bộ có phẩm chất, năng lực nổi trội, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của chức vụ dự kiến phân công, bố trí.

Về Tiêu chuẩn, điều kiện luân chuyển cán bộ: (i)Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực công tác và triển vọng phát triển; đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của chức vụ đảm nhiệm khi luân chuyển.(ii) Có đủ sức khỏe và còn thời gian công tác ít nhất 10 năm công tác tính từ thời điểm luân chuyển. Trường hợp đặc biệt do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.(iii)Đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về thời gian luân chuyển: Thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm (36 tháng). Trường hợp đặc biệt do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

   

Lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Kạn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ chủ chốt được điều động, luân chuyển

Về quy trình luân chuyển cán bộ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình đội ngữ cán bộ của tỉnh để tham mưu, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định việc luân chuyển cán bộ; căn cứ quy định hiện hành, danh sách cán bộ trong quy hoạch, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và năng lực, sở trường của cán bộ để tham mưu xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Kế hoạch phải xác định các nội dung cơ bản: Số lượng, nhu cầu, vị trí, chức danh, hình thức, địa bàn luân chuyển; chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển; dự kiến phương án bố trí cán bộ sau luân chuyển (nếu có)…căn cứ kế hoạch luân chuyển để lập danh sách cán bộ luân chuyển và kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể đối với từng cán bộ.

Quy trình luân chuyển cán bộ được thực hiện như sau:

Bước 1: Căn cứ vào nhu cầu luân chuyển cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ trong quy hoạch lãnh đạo, quản lý để xây dựng kế hoạch luân chuyển và cho chủ trương thực hiện.

Bước 2: Căn cứ chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủytrao đổi với các địa phương, cơ quan, đơn vị để đề xuất nhân sự luân chuyển.

Bước 3: Ban Tổ chức Tỉnh ủytổng hợp đề xuất của các địa phương, cơ quan, đơn vị và tiến hành rà soát tiêu chuẩn, tiêu chí và dự kiến địa bàn, chức danh, nhân sự luân chuyển; lấy ý kiến nhận xét, đánh giá đối với nhân sự dự kiến luân chuyển.

Bước 4: Ban Tổ chức Tỉnh ủygửi văn bản lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan, trao đổi với cơ quan nơi đi, cơ quan nơi đến về dự kiến địa bàn, chức danh và nhân sự luân chuyển; tổng hợp kết quả thẩm định và trao đổi với cán bộ dự kiến luân chuyển. Tổ chức gặp gỡ cán bộ được luân chuyển để quán triệt mục đích, yêu cầu luân chuyển; đồng thời, nắm tâm tư, nguyện vọng và xác định trách nhiệm đối với cán bộ luân chuyển.

Về nguyên tắc bố trí cán bộ sau luân chuyển: (i) Việc bố trí công tác đối với cán bộ sau luân chuyển phải căn cứ vào yêu cầu công tác cán bộ của Đảng, nhiệm vụ chính trị, tình hình đội ngũ cán bộ của các địa phương, cơ quan, đơn vị và kết quả công tác, năng lực, sở trường của cán bộ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và nhận xét, đánh giá cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (ii) Trường hợp cán bộ luân chuyển được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tiếp tục bố trí ổn định công tác ở địa phương, đơn vị nơi đến thì không còn xem là cán bộ luân chuyển theo quy định.

Tác giả:  Nguyễn Thị Thương Thương
Nguồn: