Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Triển khai thực hiện Luật Đầu tư công, HĐND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương). Việc phân bổ vốn đã bảo đảm tính công khai, minh bạch; khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, dở dang, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; tạo sự chủ động cho các địa phương, các đơn vị trong việc cân đối nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án sửa chữa Nhà văn hóa tỉnh Bắc Kạn

thuộc danh mục những dự án khởi công mới năm 2020

Trong quá trình thực hiện, có một số dự án không có nhu cầu sử dụng hết số kế hoạch vốn được giao trong kế hoạch đầu tư công trung hạn do: Tại thời điểm giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự án chưa thực hiện quyết toán, số kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn được giao trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án; một số dự án được bổ sung từ các nguồn vốn khác... Đến nay, dự án đã quyết toán, giá trị quyết toán thấp hơn tổng mức đầu tư dự án.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 và tình hình thực tế của địa phương, việc điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước và nguồn thu Xổ số kiến thiết là rất cần thiết, do đó tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bắc Kạn Khóa IX đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn vốn cân đối ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 là 169.447 triệu đồng, trong đó: Hoàn trả nợ gốc các khoản tỉnh vay 1.095 triệu đồng; vốn đầu tư thuộc cấp huyện điều hành: 50.506 triệu đồng; vốn đầu tư cấp tỉnh điều hành: 117.846 triệu đồng. B sung thêm 19 công trình, d án vào danh mc đầu tư công trung hn giai đon 2016 - 2020. B sung kế hoch vn cho 21 công trình, d án vi tng kinh phí trên 117.800 triu đồng.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn cân đối ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 là 24.165 triệu đồng. Trong đó: Giảm kế hoạch vốn đầu tư 24.165 triệu đồng của 58 công trình, dự án; bổ sung thêm 01 công trình vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Bổ sung kế hoạch vốn cho 24 công trình, dự án: 24.165 triệu đồng.

Điu chnh, b sung kế hoch đầu tư công trung hn ngun vn X s kiến thiết giai đon 2016 - 2020: B sung kế hoch vn đầu tư công trung hn ngun vn X s kiến thiết giai đon 2016 - 2020 là 6.070 triu đồng (ngun chưa phân b và ngun d phòng); gim kế hoch vn đầu tư 14.623 triu đồng ca 20 công trình, d án; b sung thêm 09 công trình, d án vào danh mc đầu tư công trung hn giai đon 2016 - 2020. B sung kế hoch vn đầu tư cho 13 công trình, d án: 14.623 triu đồng.

Để Nghị quyết thực hiện có hiệu quả, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố căn cứ số vốn được giao, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 của địa phương mình trình HĐND cùng cấp quyết định; theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ; trường hợp phải điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

Tác giả:  D.P
Nguồn: 

Tin bài mới:


Tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019(18/12/2019)

Bắc Kạn nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh(18/12/2019)

Kết quả cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp Cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019(18/12/2019)

Nghị quyết về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020(18/12/2019)

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quyết định biên chế công chức; phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh năm 2020(18/12/2019)

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng và an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2020(18/12/2019)

Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể(18/12/2019)

Bắc Kạn tập trung thực hiện các nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2019(07/08/2019)

Tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác cán bộ(19/06/2018)

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn đánh giá việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018(25/05/2018)