Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai nói chung và đất công nói riêng đã được các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý và sử dụng đất được tổ chức thực hiện với nhiều hình thức, bên cạnh đó là việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến công tác quản lý và sử dụng đất công. Nhìn chung, công tác quản lý và sử dụng đất của các tổ chức cơ bản đảm bảo theo quy định. Việc thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất hằng năm tại các địa phương trong phạm vi kế hoạch sử dụng đất được giao; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân được quan tâm; công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất được thực hiện.

Các khu vực đất công trên địa bàn tỉnh được quy hoạch

(Ảnh: Trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Kạn)

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn có những hạn chế: Hiệu quả của công tác tuyên truyền chưa cao. Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, việc sử dụng đất công của tổ chức và các địa phương chưa được kiểm tra, giám sát, đôn đốc thường xuyên. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa được các tổ chức quan tâm thực hiện, còn nhiều tổ chức chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dẫn đến tình trạng đất của một số tổ chức bị lấn chiếm diễn ra ở hầu hết địa bàn các huyện, thành phố; còn có một số tổ chức buông lỏng quản lý, không sử dụng hết diện tích đất được giao, sử dụng đất sai công năng, không đúng mục đích; một số tổ chức tự ý đổi đất cho nhau mà không báo cáo cấp có thẩm quyền. Còn nhiều danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh chậm được thực hiện. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân tại một số địa phương còn gặp khó khăn, vướng mắc chậm được tháo gỡ. Một số địa phương còn để đất hoang hóa, chưa chủ động lập phương án sử dụng đất. Một số công trình, dự án sau khi hoàn thành chủ đầu tư không bàn giao hồ sơ đất dôi dư cho địa phương quản lý. Đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng công trình, dự án không sử dụng hết ở một số địa phương còn để người dân tái lấn chiếm nhưng chậm xử lý. Công tác phối hợp giữa các địa phương, chủ đầu tư và tổ chức trong quản lý, sử dụng đất chưa chặt chẽ. Một số kết luận thanh tra trong lĩnh vực đất đai chậm được thực hiện.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo góp phần nâng cao công tác quản lý đất công trên địa bàn tỉnh (Ảnh: Trường tiểu học Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn)

Để công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo chặt chẽ và đúng quy định, ngày 07/12/2019, tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, đã thảo luận thông qua Nghị quyết về nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong năm 2020, các sở, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cần thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như:

Rà soát các tổ chức chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các tổ chức để đất bị lấn chiếm, không có nhu cầu sử dụng hết diện tích đất được cấp, sử dụng đất sai công năng, không đúng mục đích; đất chưa sử dụng, đất hoang hóa...để có kế hoạch giải quyết cụ thể; lập phương án tổng thể sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất đảm bảo hiệu quả, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chấn chỉnh các chủ sử dụng đất thực hiện nghiêm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất đai, chủ động quản lý đất được giao. Đối với các tổ chức chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để quản lý theo quy định. Phấn đấu hết năm 2020 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức.

Đồng thời các địa phương phải quản lý chặt chẽ diện tích đất công được giao, đất công cộng, đất chưa sử dụng; hạn chế thấp nhất tình trạng lấn chiếm đất công, để đất hoang hóa. Đẩy nhanh tiến độ và chủ động bố trí nguồn kinh phí để thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; phấn đấu đến hết năm 2020 tất cả các thửa đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định, không tranh chấp đều được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Làm tốt nhiệm vụ tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; chủ động xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, trụ sở để sử dụng đất có hiệu quả.

Các chủ đầu tư đăng ký nhu cầu sử dụng đất thực hiện các dự án cần bảo đảm sát thực tế. Quản lý chặt chẽ phần đất thu hồi để xây dựng công trình dự án; khi công trình dự án hoàn thành cần bàn giao hồ sơ đất kèm theo tài sản trên đất cho đơn vị sử dụng; bàn giao hồ sơ, mốc giới đất đã thu hồi không sử dụng hết cho địa phương quản lý, tránh tình trạng để người dân tái lấn chiếm đất đã được nhà nước bồi thường.

Các cơ quan chức năng cần tăng cường tổ chức giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra đã ban hành, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Đối với các kết luận thanh tra còn có ý kiến khác nhau cần sớm xác minh, đảm bảo rõ ràng minh bạch. Quan tâm giải quyết đơn thư liên quan đến lĩnh vực đất đai, tránh gây bức xúc trong nhân dân; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ngành chức năng, chính quyền địa phương và tổ chức sử dụng đất trong quản lý và sử dụng đất công.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai đến đông đảo cán bộ, người dân để hiểu và tự giác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; vận động người dân hoàn trả diện tích đất lấn chiếm; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, trách nhiệm công vụ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác địa chính, nhất là cấp xã; tăng cường công tác quản lý đất đai và hạn chế những sai phạm về đất đai phát sinh trên địa bàn, tiếp tục cải cách và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả; góp phần vào sự hài lòng của người dân, tổ chức với cơ quan hành chính các cấp./.

Tác giả:  D.P
Nguồn: 

Tin bài mới:


Kết quả cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp Cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019(18/12/2019)

Nghị quyết về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020(18/12/2019)

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quyết định biên chế công chức; phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh năm 2020(18/12/2019)

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng và an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2020(18/12/2019)

Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể(18/12/2019)

Bắc Kạn tập trung thực hiện các nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2019(07/08/2019)

Tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác cán bộ(19/06/2018)

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn đánh giá việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018(25/05/2018)

Hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 và giải pháp thực hiện trong thời gian tới(23/05/2018)

Chấn chỉnh công tác xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh(26/04/2018)