Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn Quy định trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước

Trong công tác quản lý nhà nước nói chung, công tác cải cách hành chính nói riêng việc ban hành văn bản quy định về thực hiện nhiệm vụ là một công cụ không thể thiếu. Trong những năm qua, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quy định về công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh, trong đó nhiều văn bản có tính khả thi cao.

 

Quyết định công bố Chỉ số CCHC năm 2019 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Nhằm đẩy mạnh công tác CCHC của tỉnh, ngày 31/12/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND về Quy định về trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đối tượng áp dụng Quyết định là Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; người được giao quyền đứng đầu hoặc phụ trách cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm như người đứng đầu; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo Quyết định, thẩm quyền đánh giá trách nhiệm người đứng đầu cấp sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đánh giá trách nhiệm người đứng đầu Ủy ban nhân dân cấp xãChủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  

Điểm Chỉ số CCHC năm 2019 của các sở, ban, ngành

Căn cứ đánh giá, phân loại người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước là tổng điểm Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã được cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định công bố kết quả xếp hạng, phân loại hằng năm.

Tiêu chí đánh giá, phân loại gồm 04 mức là: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có tổng điểm Chỉ số CCHC đạt từ 90 điểm đến 100 điểm; Hoàn thành tốt nhiệm vụ có tổng điểm Chỉ số CCHC đạt từ 80 điểm đến dưới 90 điểm; Hoàn thành nhiệm vụ có tổng điểm Chỉ số CCHC đạt từ 50 điểm đến dưới 80 điểm; Không hoàn thành nhiệm vụ có tổng điểm Chỉ số CCHC đạt dưới 50 điểm hoặc không được xếp hạng, phân loại.

 

Điểm Chỉ số CCHC năm 2019 của các huyện, thành phố

Thời gian đánh giá, phân loại người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC là sau khi cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định công bố kết quả Chỉ số CCHC hằng năm.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 11/01/2020. Quyết định này có hiệu lực sẽ nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các đơn vị, địa phương qua đó góp phần đẩy mạnh công tác CCHC của tỉnh.

Tác giả:  L.T
Nguồn: 

Tin bài mới:


Kết quả nổi bật công tác cải cách hành chính năm 2019 tỉnh Bắc Kạn. (27/12/2019)

Bắc Kạn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (26/12/2019)

Tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019(18/12/2019)

Bắc Kạn nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh(18/12/2019)

Kết quả cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp Cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019(18/12/2019)

Nghị quyết về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020(18/12/2019)

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quyết định biên chế công chức; phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh năm 2020(18/12/2019)

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng và an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2020(18/12/2019)

Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể(18/12/2019)

Bắc Kạn tập trung thực hiện các nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2019(07/08/2019)