Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn tập trung thực hiện các nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2019

Theo đánh giá kết quả cải cách hành chính tại Hội nghị trực tuyến ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn, trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đã đạt được một số kết quả, Chỉ số CCHC năm 2018 của tỉnh, xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, xếp thứ 42/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công, xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố; các nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2019 cơ bản được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đề ra.

 

Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả CCHC năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bắc Kạn

Tuy nhiên, công tác CCHC của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, kết quả Chỉ số CCHC năm 2018 còn nhiều tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa đạt điểm tối đa, đặc biệt còn nhiều tiêu chí, tiêu chí thành phần mất điểm; việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2019 vẫn còn nhiệm vụ chưa được triển khai thực hiện; kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức; Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công có cải thiện nhưng chưa cao.

Để khắc phục những hạn chế trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, ngày 29/7/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC đồng bộ trên các lĩnh tại đơn vị mình, nhất là cấp tỉnh, cấp huyện. Triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2019 của tỉnh có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành 100% mục tiêu Kế hoạch đề ra, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành chủ trì triển khai các nhiệm vụ CCHC, như:

Sở Nội vụ kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2019 của tỉnh; kiểm tra việc thực hiện phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị các cấp thuộc UBND tỉnh quản lý.

Sở Tư pháp thực hiện và theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật và tăng cường công tác kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL của tỉnh; thẩm định thật kỹ đối với những văn bản QPPL có chứa thủ tục hành chính.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra các cơ quan đơn vị trong việc cập nhật đầy đủ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả trên phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao; rà soát kỹ các văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương có chứa thủ tục hành chính trước khi tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành.

Sở Tài chính kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế chi trả thu nhập tăng thêm dựa trên kết quả, hiệu suất công việc của từng cá nhân theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan hành chính các cấp ở địa phương có hiệu quả. Kiểm tra việc thực hiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với các chủ đầu tư để xem xét việc thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước. Kiểm tra việc thực hiện phân cấp quản lý đầu tư công theo quy định.

Các Sở: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục khuyến khích phát triển cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao.

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh nâng cấpCổng dịch vụ công của tỉnh đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu tại Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; tiếp tục duy trì Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh phù hợp với quy định hiện hành và các nhiệm vụ khác đã được UBND tỉnh giao chủ trì, thực hiện.

Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, theo dõi việc duy trì và cải tiến Hệ thống ISO tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; triển khai áp dụng hệ thống ISO tại cấp xã theo Kế hoạch đã phê duyệt.

UBND các huyện: Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Na Rì xây dựng kế hoạch bố trí, sắp xếp và phương án cụ thể đối với những công chức cấp xã chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, để thực hiện có hiệu quả các nội dung văn bản chỉ đạo, cần có sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự quan tâm chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và sự nỗ lực của từng cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị./.

Tác giả:  L.T
Nguồn: 

Tin bài mới:


Tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác cán bộ(19/06/2018)

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn đánh giá việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018(25/05/2018)

Hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 và giải pháp thực hiện trong thời gian tới(23/05/2018)

Chấn chỉnh công tác xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh(26/04/2018)

Hội nghị trực tuyến 63 tỉnh triển khai công tác cải cách hành chính năm 2018(08/02/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo việc sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ khi đi công tác, học tập ở nước ngoài. (26/01/2018)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2018(19/01/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn sửa đổi, bổ sung về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn(02/01/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Bắc Kạn(02/01/2018)

Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ thực hiện một số nội dung cải cách hành chính (14/11/2017)