Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chiều ngày 14/11/2023, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ sáu trực tuyến giữa Chính phủ với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đánh giá kết quả CCHC 10 tháng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ CCHC 02 tháng cuối năm 2023. Chủ trì Phiên họp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ

Dự Phiên họp tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh.

Dự Phiên họp tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Tại Phiên họp các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt kết quả CCHC 10 tháng năm 2023. Theo báo cáo, trong 10 tháng năm 2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đổi mới, quyết liệt, cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để đẩy mạnh CCHC đồng bộ từ trung ương đến địa phương và đã có được một số kết quả tích cực.

Về cải cách thể chế: Chính phủ và các bộ, ngành trung ương đã ban hành 247 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); các địa phương, cấp tỉnh ban hành 1.540 VBQPPL, cấp huyện ban hành 1.135 VBQPPL và cấp xã ban hành 57 VBQPPL.

Về cải cách thủ tục hành chính: Các bộ, cơ quan đã ban hành theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền ban hành 201 VBQPPL để cắt giảm, đơn giản hóa 2.483 quy định kinh doanh (QĐKD); các bộ, ngành đã đơn giản hóa 437 TTHC/1.086 TTHC (đạt 40%) để thực thi 19 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, trong đó 05 bộ, ngành hoàn thành thực thi phương án. Có 21/22 bộ, ngành và 61/63 địa phương công bố 4.028 TTHC nội bộ; 05 địa phương phê duyệt phương án đối với 117 TTHC nội bộ, trong đó cắt giảm, đơn giản hóa 32 TTHC. Có 13/21 bộ, ngành đã ban hành và tham mưu ban hành 34 VBQPPL để thực thi phương án phân cấp 136/699 TTHC, đồng thời chủ động phân cấp thêm 03 TTHC ngoài Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó 02 bộ, ngành đã hoàn thành 100% và 03 bộ, ngành thực thi phương án phân cấp đạt trên 50%. Tỷ lệ hồ sơ được cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử của các bộ, ngành đạt 26,93%, các địa phương đạt 40,91%; việc chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử của cấp bộ đạt 82,42%, các địa phương đạt 70,15%.

Về cải cách tổ chức bộ máy: Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý giữa Trung ương và địa phương, giữa cấp trên và cấp dưới, gắn quyền hạn với trách nhiệm; quy định rõ cơ chế phân cấp, ủy quyền. Có 20/20 bộ, cơ quan ngang bộ ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành; 13/15 bộ, ngành ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm viên chức nghiệp vụ chuyên ngành. Ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, kế hoạch xác định rõ lộ trình, các công việc phải thực hiện trong từng năm bảo đảm phù hợp với thực tiễn và đã ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Về cải cách chế độ công vụ: Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt để tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đổi mới chế độ công vụ, công chức, thông qua đó đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các nội dung như: Hoàn thiện thể chế về quản lý cán bộ, công chức; đẩy mạnh phân cấp; xác định vị trí việc làm; đổi mới tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm; thu hút, trọng dụng người có tài năng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương. 100% bộ, ngành, địa phương hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, trong đó 67 bộ, ngành, địa phương đã đồng bộ 100% dữ liệu, 11 bộ, ngành, địa phương đồng bộ trên 90% dữ liệu.

Về cải cách tài chính công: Chính phủ đã ban hành 08 Nghị định, Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền 16 thông tư trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, qua đó đã góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh CCHC. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt, theo đó tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 52% kế hoạch (đạt 56.74% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Đồng thời, các bộ ngành, địa phương luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác quản lý, sử dụng tài sản công góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng trong quá trình tổ chức thực thi các nhiệm vụ công vụ.

Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số: Hệ thống thông tin đổi mới lề lối, phương thức làm việc của cơ quan nhà nước được duy trì thực hiện tốt, số lượng văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia 10 tháng đầu năm 2023 khoảng 6,2 triệu văn bản; hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (eCabinet) tiếp tục phát huy hiệu quả; có 36/63 địa phương đã triển khai trung tâm chỉ đạo, điều hành thông minh. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số đủ điều kiện đạt 100%; có 40/63 địa phương tham mưu, ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhằm thu hút người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Thông tư này áp dụng đến hết năm 2025 với mức giảm phí, lệ phí từ 10% đến 50%.

Qua kết quả đánh giá công tác CCHC 10 tháng đầu năm 2023, tại Phiên họp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, tầm quan trọng, sức lan tỏa của CCHC đối với sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay; đẩy mạnh toàn diện đồng bộ hơn nữa sáu nội dung về CCHC, tạo ra những đột phá, nhất là cải cách TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp tại cơ sở.

Tác giả:  L.T
Nguồn: 

Tin bài mới:


UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo khẩn trương xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp(30/10/2023)

Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 03 tháng cuối năm 2023(24/10/2023)

Chính phủ chỉ đạo quyết liệt thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã(24/10/2023)

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn họp bàn giải pháp nâng cao chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo(17/06/2022)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn(14/03/2022)

Quy định về những trường hợp người tiếp công dân có quyền từ chối tiếp công dân.(15/11/2021)

Tỉnh Bắc Kạn bàn giải pháp khắc phục, nâng cao Chỉ số năm 2021 và những năm tiếp theo(23/08/2021)

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ tiếp tục thực hiện 06 nội dung cải cách hành chính(19/08/2021)

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 (15/06/2021)

Tỉnh Bắc Kạn tiếp tục ban hành nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025(15/06/2021)