Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn đánh giá việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 22/5/2018, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn họp đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2017 và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 và đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh 6 tháng đầu năm 2018, bàn giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Chủ trì cuộc họp ông Lý Thái Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham dự cuộc họp có Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Đảng Ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Cục thuế tỉnh; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn; Toà án nhân dân tỉnh Bắc Kạn; Bảo hiểm xã hội tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn.

Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, thì nội dung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Bắc Kạn (kèm theo Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 21/12/2017), gồm 65 nhiệm vụ, trong đó có 44 nhiệm vụ triển khai trong quý I; 04 nhiệm vụ triển khai trong quý II; 05 nhiệm vụ triển khai trong quý III; 03 nhiệm vụ triển khai trong quý IV và 09 nhiêm vụ thực hiện thường xuyên.

Các nhiệm vụ trong Kế hoạch triển khai trong 6 tháng đầu năm và thường xuyên cơ bản được các đơn vị chủ động triển khai thực hiện theo đúng tiến độ Kế hoạch đề ra. Kết quả triển khai.

Về cải cách thể chế: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 487/KH-UBND ngày 14/12/2017 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018; Kế hoạch số 488/KH-UBND ngày 14/12/2017 về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018; Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 18/12/2017 về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL giai đoạn 2014-2018; Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 28/02/2018 về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kỳ 2014-2018 và Văn bản số 603/UBND-NCKSTTHC ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh về lập danh mục VBQPPL của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được luật giao.

Trên cơ sở các Kế hoạch và văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp đã ban hành văn bản hướng dẫn các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả (đến nay 100% sở, ngành và huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch của đơn vị); tổng hợp những khó khăn, hạn chế trong thực hiện việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; xây dựng Kế hoạch và tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác văn bản cho công chức các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Về cải cách thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 của tỉnh. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đều xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, đến nay 27/27 đơn vị đã ban hành kế hoạch.

Có 03/8 đơn vị đưa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại vào hoạt động (thành phố Bắc Kạn, UBND huyện Na Rỳ, UBND huyện Pác Nặm đã có trụ sở và có các trang thiết bị đầy đủ); 04 đơn vị đã phê duyệt Đề án, đang chuẩn bị các điều kiện để đưa bộ phận này vào hoạt động; 01 đơn vị đang xây dựng Đề án (huyện Bạch Thông). Theo báo cáo của Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh, kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Phần mềm “một cửa điện tử”, từ đầu năm đến ngày 17/5/2018 là 23.561 hồ sơ, trong đó:

Cấp sở: Tiếp nhận 2.231 hồ sơ, đã giải quyết 1.663 hồ sơ (trong đó giải quyết quá hạn 325 hồ sơ); hồ sơ đang xử lý 447 hồ sơ (trong đó trong hạn 386, quá hạn 61 hồ sơ); chờ bổ sung hồ sơ 49, hồ sơ đã trả lại 72 hồ sơ.

Cấp huyện: Tiếp nhận 1.565 hồ sơ, đã giải quyết 1.028 hồ sơ (trong đó giải quyết quá hạn 121 hồ sơ); hồ sơ đang xử lý 509 hồ sơ (trong đó trong hạn 142, quá hạn 367 hồ sơ); chờ bổ sung hồ sơ 3, hồ sơ đã trả lại 25 hồ sơ.

Cấp xã: Tiếp nhận 19.765 hồ sơ, đã giải quyết 19.094 hồ sơ (trong đó giải quyết quá hạn 1.951 hồ sơ); hồ sơ đang xử lý 654 hồ sơ (trong đó trong hạn 178, quá hạn 476 hồ sơ); chờ bổ sung hồ sơ 8, hồ sơ đã trả lại 9 hồ sơ.

Về cải cách tổ chức bộ máy: Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 Hội nghị trung ương 6 (khoá XII), Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 17/4/2018 và Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 10/4/2018 về tổ chức, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh; ban hành Công văn số 2002/UBND-NCKSTT ngày 24/4/2018 về một số công tác về tổ chức, bộ máy cần tiếp tục thực hiện ngay.

Thực hiện Kế hoạch và văn bản chỉ đạo trên, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Công văn số 593/SNV-TCBC&CCVC ngày 07/5/2018 về việc đề nghị các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự theo Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức phát hành, tiếp nhận hồ sơ của thí sinh tham gia dự tuyển. Ngày 03/4/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 47/TB-UBND về việc bổ sung ngành, chuyên ngành đào tạo vào Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017; căn cứ thông báo trên, Sở Nội vụ Bắc Kạn đã tổ chức phát hành hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ của thí sinh dự tuyển bổ sung.

Đồng thời, ban hành Kế hoạch số 514/KH-UBND ngày 29/12/2017 về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng III lên hạng II và thành lập Hội đồng tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng III lên hạng II.

Theo phân cấp, Sở Nội vụ đã thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Sở Y tế; Sở Tài nguyên và Môi trường; Vườn Quốc gia Ba Bể.

Về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính, Sở Nội vụ ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, đăng ký nhu cầu bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý trên cơ sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và các quy định cụ thể của bộ, ngành, Trung ương về việc quy định số lượng cấp phó của cơ quan, đơn vị. Sau khi rà soát, đã ban hành Công văn số 597/SNV-TCBC&CCVC ngày 07/5/2018 về việc báo cáo và xin chủ trương bổ nhiệm lãnh đạo các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Ngoài ra, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 156/SNV-TCBC&CCVC ngày 25/01/2018 về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng biên chế và tinh giản biên chế năm 2018; tổng hợp danh sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2018 gồm 34 người, trong đó 23 người nghỉ hưu trước tuổi, 11 người thôi việc ngay; xây dựng dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của HĐND tỉnh Bắc Kạn.  

Về cải cách tài chính công: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 về việc thực hiện cơ cấu lại chi ngân sách theo Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 12/4/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn, năm 2018. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính đã thực hiện rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi, cắt giảm tối đa các khoản chi chưa thực sự cần thiết, tập trung vốn cho những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của tỉnh.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa chuyển thành công ty cổ phần, đối với 02 đơn vị (Bến xe khách Bắc Kạn; Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn); ban hành Công văn số 465/UBND-THVX ngày 26/01/2018 văn bản chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2018.

Hiện đại hóa hành chính: Về ứng dụng công nghệ thông tin, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 516/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2018. Trên cơ sở Kế hoạch của tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông đã rà soát và đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ cấp 02 đợt Chứng thư số chuyên dùng (tổng cộng 334 chứng thư số cho 183 tổ chức và 151 cá nhân đủ điều kiện); các phần mềm tích hợp chữ ký số và xác thực điện tử trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống thư điện tử công vụ và hệ thống công báo của tỉnh tiếp tục cập nhật, duy trì hoạt động ổn định; thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến người dân về các ứng dụng “một cửa điện tử”, dịch vụ công trực tuyến, các trang/cổng thông tin điện tử để nâng cao hiệu suất khai thác.

Về Hệ thống quản lý chất ISO, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 09/4/2018 về duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theoTiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2018. Sở Khoa học công nghệ ban hành Công văn số 154/SKHCN-TĐC ngày 22/3/2018 gửi các đơn vị đăng ký tập huấn hướng dẫn việc áp dụng, duy trì cải tiến hệ thông quản lý chất lượng ISO. Đến nay, đã tập huấn hướng dẫn cho 02/13 đơn vị đăng ký tập huấn trong tổng số 37 đơn vị xây dựng và áp dụng hệ thống ISO.

Công tác chỉ đạo, điều hành: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh (dự kiến đến quý III sẽ thành lập đoàn kiểm tra của tỉnh tổ chức kiểm tra thực tế tại các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã); ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh. Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh đã xây dựng và phát sóng 05 chuyên mục cải cách hành chính và Trang thông tin điện tử cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn đã đăng tải nhiều tin, bài về cải cách hành chính.

Theo chức năng, nhiệm vụ Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch thanh tra công tác nội vụ năm 2018 và tổ chức thanh tra tại 02 đơn vị; ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và đã tổ chức kiểm tra tại 13 đơn vị.

Bên cạnh những kết quả triển khai trên, còn một nội dung trong Kế hoạch triển khai thường xuyên chưa được triển khai thực hiện, là nhân rộng cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Như vậy, theo báo cáo của Sở Nội vụ, cơ bản các nhiệm vụ trong kế hoạch đã được triển khai theo đúng tiến độ đề ra. Để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị được giao phụ trách, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ vào các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc, công chức, viên chức của đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện; chủ động tìm những giải pháp tổ chức triển khai thực hiện tốt và đúng tiến độ Kế hoạch đề ra./.

Tác giả:  L.T
Nguồn: 

Tin bài mới:


Hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 và giải pháp thực hiện trong thời gian tới(23/05/2018)

Chấn chỉnh công tác xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh(26/04/2018)

Hội nghị trực tuyến 63 tỉnh triển khai công tác cải cách hành chính năm 2018(08/02/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo việc sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ khi đi công tác, học tập ở nước ngoài. (26/01/2018)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2018(19/01/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn sửa đổi, bổ sung về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn(02/01/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Bắc Kạn(02/01/2018)

Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ thực hiện một số nội dung cải cách hành chính (14/11/2017)

Thay đổi thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(14/11/2017)

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017. (14/11/2017)