Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 14 tháng 6 năm 2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Kạn họp đánh giá kết quả và bàn giải pháp khắc phục các chỉ số năm 2021 (Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh), nâng cao chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo.

Ngày 14 tháng 6 năm 2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Kạn họp đánh giá kết quả và bàn giải pháp khắc phục các chỉ số năm 2021 (Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh), nâng cao chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo.

 

Ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Chủ trì cuộc họp ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh. Dự họp có ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Ma Từ Đông Điền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; Lãnh đạo phòng và công chức phòng chuyên môn trực tiếp tham mưu chấm điểm Chỉ số CCHC của tỉnh theo lĩnh vực được giao tại Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 03/01/2022 của UBND tỉnh.

 

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo báo cáo đánh giá kết quả các chỉ số năm 2021 tại cuộc họp, Chỉ số CCHC năm 2021 tỉnh Bắc Kạn đạt 84,69/100 điểm, xếp thứ 54/63 tỉnh, thành phố, tăng 6,12 điểm và tăng 05 bậc so với năm 2020; trong 08 lĩnh vực Chỉ số CCHC, có 05 lĩnh vực tăng bậc và 03 lĩnh vực giảm bậc so với năm 2020; có 47 tiêu chí, tiêu chí thành phần bị trừ điểm thuộc 08 lĩnh vực. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính đạt 88,27/100%, xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố, giảm 0,27% và giảm 03 bậc so với năm 2020; trong đó, tiêu chí có tỷ lệ phần trăm hài lòng cao nhất là Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công, đạt 90,72%; tiêu chí có tỷ lệ phần trăm hài lòng thấp nhất là Tiếp nhận, xử lý ý kiến phản ánh, kiến nghị, đạt 82,26%. Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công đạt 42,153/80 điểm, xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố, giảm 0,567 điểm và giảm 02 bậc so với năm 2020; ở nhóm thứ 3 là nhóm đạt điểm trung bình thấp, nhóm này có 15 tỉnh, thành phố.

 

Kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Qua báo cáo đánh giá kết quả các chỉ số năm 2021, các đại biểu và các thành viên dự họp đã thảo luận, phát biểu góp ý kiến cho dự thảo kế hoạch khắc phục chỉ số năm 2021, nâng cao chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo. Nội dung thảo luận, góp ý của các đại biểu dự họp tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.

Sau khi nghe báo cáo đánh giá kết quả các chỉ số năm 2021 và ý kiến thảo luận, phát biểu của các đại biểu dự họp, tại cuộc họp Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC Nguyễn Đăng Bình, kết luận:

Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị trong việc cải thiện Chỉ số CCHC, góp phần tăng điểm Chỉ số CCHC của tỉnh trong năm 2021. Biểu dương các đại biểu, các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã tích cực thảo luận, thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế chỉ số trong năm qua và góp ý nhiều giải pháp thiết thực để khắc phục tồn tại, hạn chế góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo.

Những kết quả đạt được trong năm qua là tích cực, nhưng vẫn còn những tồn tại hạn chế, như: trong 43 tiêu chí và 102 tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC, còn 07 tiêu chí, tiêu chí thành phần không đạt điểm và 40 tiêu chí, tiêu chí thành phần không đạt điểm tối đa. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, chưa có tiêu chí đạt tỷ lệ phần trăm tối đa theo quy định và 4/5 tiêu chí giảm điểm so với năm 2020.

Kết quả Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2021 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế các chỉ số trong năm 2021, nâng cao Chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh và lãnh đạo cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ:

Thứ nhất, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát các nội dung Chỉ số CCHC cấp tỉnh, nhất là các tiêu chí không đạt điểm và chưa đạt điểm tối đa trong năm 2021 thuộc trách nhiệm của đơn vị. Qua đó duy trì thực hiện tốt các nội dung đạt điểm và có giải pháp cụ thể khắc phục những nội dung chưa đạt điểm tối đa trong năm 2022.

Thứ hai, giao Sở Nội vụ chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo văn bản, trình UBND tỉnh ban hành. Các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch khắc phục và nâng cao các Chỉ số trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thứ ba, chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ CCHC tại Kế hoạch CCHC năm 2022 của tỉnh để đến cuối năm hoàn thành 100% nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Thứ tư, thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 2378/UBND-NCPC ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh về thực hiện các nội dung tại Thông báo số 79/TB-VPCP ngày 22/3/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Thứ năm, chỉ đạo thực hiện việc nghiên cứu xây dựnggiải pháp, sáng kiến mới trong thực hiện CCHC theo chỉ đạo tại Văn bản số 3507/UBND-NCPC ngày 06/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thứ sáu, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện đầy đủ các hình thức tuyên truyền về CCHC theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát CCHC tại các cơ quan, đơn vị, qua đó kịp thời phát hiện, tháo gỡ, khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Thứ bảy, yêu cầu các sở, ngành được UBND tỉnh giao nhiệm vụ về tự đánh giá chấm điểm và nâng cao Chỉ số CCHC cấp tỉnh luôn chủ động tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả lĩnh vực CCHC được phân công thực hiện tại Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh./.

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn(14/03/2022)

Quy định về những trường hợp người tiếp công dân có quyền từ chối tiếp công dân.(15/11/2021)

Tỉnh Bắc Kạn bàn giải pháp khắc phục, nâng cao Chỉ số năm 2021 và những năm tiếp theo(23/08/2021)

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ tiếp tục thực hiện 06 nội dung cải cách hành chính(19/08/2021)

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 (15/06/2021)

Tỉnh Bắc Kạn tiếp tục ban hành nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025(15/06/2021)

Tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội thảo chuyên đề về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).(02/04/2021)

Tỉnh Bắc Kạn tiếp tục triển khai đồng bộ sáu lĩnh vực cải cách hành chính trong năm 2021(01/02/2021)

Bắc Kạn Quy định trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước (04/02/2020)

Kết quả nổi bật công tác cải cách hành chính năm 2019 tỉnh Bắc Kạn. (27/12/2019)