Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 08/7/2016, UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Điều 11, Điều 12 tại Quyết định số 2160/2013/QĐ-UBND ngày 03/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm/.

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: