Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chấn chỉnh công tác xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

Ngày 13/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 1767/UBND-NCKSTT để chấn chỉnh công tác xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.Trong những năm vừa qua, công tác xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh đã được lãnh đạo các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác XLVPHC vẫn còn một số hạn chế như: trình tự, thủ tục ban hành một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa đảm bảo tính pháp lý, công tác lập biên bản vi phạm hành chính chưa đúng quy định; một số vụ việc hồ sơ phức tạp, chậm chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử lý, cơ quan người có thẩm quyền lập hồ sơ xử lý chưa theo đúng quy định, không đúng bản chất và hành vi vi phạm (trong một số lĩnh vực như đất đai, xây dựng...). Để khắc phục tình trạng nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Kịp thời phát hiện và giải quyết, xử lý triệt để các vụ việc vi phạm hành chính theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, thực hiện tốt Quyết định số 25/2016 /QĐ – UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, đặc biệt chú ý bố trí cán bộ, công chức có chuyên môn vững khi lập hồ sơ xử lý ban đầu các trường hợp vi phạm để đảm bảo đúng đối tượng, đúng hành vi, đúng mức xử phạt, đúng thẩm quyền...

2. Đối với các vụ việc phức tạp (được xác định dựa vào các tiêu chí quy định tại Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 12/12/2017  của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chí xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn) hoặc các vụ việc mà người có thẩm quyền đang thụ lý gặp khó khăn vướng mắc về pháp luật khi lập hồ sơ xử lý, phải  kịp thời lấy ý kiến của Sở Tư pháp (cơ quan quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương) và các cơ quan khác có liên quan để xem xét, giải quyết theo quy định, tránh trường hợp để vụ việc hết thời hạn, thời hiệu xử lý.

3. Khi xem xét vụ vi phạm để xử phạt vi phạm hành chính, nếu xét thấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, thì người có thẩm quyền đang xử lý vụ việc phải chuyển ngay hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự. Đối với các vụ việc không thuộc thẩm quyền hoặc vượt thẩm quyền xử phạt, thì cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền đang thụ lý vụ việc phải kịp thời hoàn thiện hồ sơ chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết, không để tình trạng gần hết thời hạn ra quyết định mới chuyển đến người có thẩm quyền xử lý.

          Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả:  H.T
Nguồn: 

Tin bài mới:


Hội nghị trực tuyến 63 tỉnh triển khai công tác cải cách hành chính năm 2018(08/02/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo việc sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ khi đi công tác, học tập ở nước ngoài. (26/01/2018)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2018(19/01/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn sửa đổi, bổ sung về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn(02/01/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Bắc Kạn(02/01/2018)

Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ thực hiện một số nội dung cải cách hành chính (14/11/2017)

Thay đổi thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(14/11/2017)

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017. (14/11/2017)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021 theo Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn.(18/08/2017)

UBND tỉnh giao nhiệm vụ tự đánh giá, chấm điểm và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh hàng năm.(11/08/2017)