Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ thực hiện một số nội dung cải cách hành chính

    Để chức năng, nhiệm vụ phòng chuyên môn trực thuộc một số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đúng theo quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ - CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 về việc sắp xếp lại phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh và Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 30/9/2017 của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. Trên cơ sở đó, kể từ ngày 15/10/2017, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp chuyển giao sang Văn phòng UBND tỉnh, cùng với đó, chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cũng được chuyển từ Sở Tư pháp sang Văn phòng UBND tỉnh. 

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Thay đổi thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(14/11/2017)

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017. (14/11/2017)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021 theo Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn.(18/08/2017)

UBND tỉnh giao nhiệm vụ tự đánh giá, chấm điểm và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh hàng năm.(11/08/2017)

Đôn đốc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ(10/08/2017)

Thông báo về việc cung cấp tin, bài trênTrang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn(09/08/2017)

UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn.(02/08/2017)

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(13/07/2016)

Công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn trong các lĩnh vực: Hộ tịch; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Lý lịch tư pháp và Hòa giải cơ sở(12/07/2016)

Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Công Thương(15/06/2016)