Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn trong các lĩnh vực: Hộ tịch; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Lý lịch tư pháp và Hòa giải cơ sở

Ngày 07/7/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1022/QĐ-UBND công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn trong các lĩnh vực: Hộ tịch; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Lý lịch tư pháp và Hòa giải cơ sở.

Nội dung thủ tục hành chính chi tiết được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn tại chuyên trang “Thủ tục hành chính” tại địa chỉ: http://tthc.backan.gov.vn/Pages/gioi-thieu.aspx.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: