Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ

Ngày 20/5/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đã ký Quyết định số 714/QĐ-UBND công bố 57 thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ;  28 thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 07 thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định sau của UBND tỉnh: Quyết định số 2545/QĐ-UBND ngày 19/8/2009; Quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 19/8/2009; Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 07/01/2013; Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 và Quyết dịnh số 1496/QĐ-UBND ngày 16/9/2013.

 

Tác giả: 
Nguồn:  Theo tthc.backan.gov.vn