Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Công Thương

Ngày 13/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đã ký Quyết định số 840/QĐ-UBND công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Công Thương.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định sau của UBND tỉnh: Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 19/8/2009; Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 29/6/2011; Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 23/01/2013; Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 06/5/2013; Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 30/7/2013; Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 05/12/2013; Quyết định số 1641/QĐ-UBND ngày 25/9/2014.

Nôi dung thủ tục hành chính chi tiết được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn tại chuyên trang “Thủ tục hành chính” tại địa chỉ: http://tthc.backan.gov.vn/pages/gioi-thieu.aspx.

Tác giả: 
Nguồn:  Theo tthc.backan.gov.vn