Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn

Ngày 11/5/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 657/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc./.

Tác giả: 
Nguồn:  Theo tthc.backan.gov.vn

Tin bài mới: