Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Trong công tác quản lý nhà nước nói chung, công tác cải cách hành chính nói riêng việc ban hành văn bản quy định về thực hiện nhiệm vụ là một công cụ không thể thiếu. Trong những năm qua, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quy định về công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh, trong đó nhiều văn bản có tính khả thi cao.

Xem tiếp


Trong năm 2019, công tác cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt. Việc chỉ đạo, điều hành ngày càng sát với thực tiễn, nhất là việc chỉ đạo giải quyết những vấn đề tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm của các ngành, các cấp của tỉnh nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh, theo đánh giá của tỉnh Bắc Kạn, trong năm 2019 công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả khả quan.

Xem tiếp


Triển khai thực hiện Luật Đầu tư công, HĐND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương). Việc phân bổ vốn đã bảo đảm tính công khai, minh bạch; khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, dở dang, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; tạo sự chủ động cho các địa phương, các đơn vị trong việc cân đối nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Xem tiếp


Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2019, Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019, tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi. Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có thành viên các Ban Tổ chức cuộc thi, Ban chấm thi, Ban thư ký và Tổ giúp việc; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân đạt giải thưởng trong cuộc thi.

Xem tiếp


Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai nói chung và đất công nói riêng đã được các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý và sử dụng đất được tổ chức thực hiện với nhiều hình thức, bên cạnh đó là việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến công tác quản lý và sử dụng đất công. Nhìn chung, công tác quản lý và sử dụng đất của các tổ chức cơ bản đảm bảo theo quy định. Việc thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất hằng năm tại các địa phương trong phạm vi kế hoạch sử dụng đất được giao; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân được quan tâm; công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất được thực hiện.

Xem tiếp


Cải cách hành chính (CCHC) là một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2015 -2020), theo đó để đẩy mạnh công tác CCHC của tỉnh, ngày 09/9/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp Cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019. Mục đích của cuộc thi nhằm nâng cao sự hiểu biết về CCHC và rèn luyện kỹ năng hoạt động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ tại các cơ quan nhà nước; đồng thời nhằm tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp cùng tìm hiểu và tham gia thực hiện CCHC. Đối tượng dự thi gồm 02 đối tượng: Đối tượng bắt buộc (là công chức, viên chức, người lao động các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố) và đối tượng khuyến khích (là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại UBND các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh; các tổ chức Đảng, Đoàn thể và các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; người dân, doanh nghiệp đang sinh sống tại tỉnh Bắc Kạn).

Xem tiếp


Thực hiện quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; trên cơ sở kết quả xem xét, thẩm định, thống nhất danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các cơ quan chuyên môn và UBND các huyện, thành phố, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã thông qua Nghị quyết số 35/NQ-HĐND tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX ngày 06/12/2019 về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

Xem tiếp


Căn cứ các văn bản của Bộ Nội vụ về giao biên chế công chức, thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với tỉnh Bắc Kạn năm 2020, ngày 06 tháng 12 năm 2019, tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về việc quyết định biên chế công chức; phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Xem tiếp


Trong năm 2019, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, thu ngân sách đạt khá, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường đảm bảo yêu cầu, quốc phòng - an ninh được đảm bảo; sản xuất nông lâm nghiệp ổn định, từng bước chuyển dần sang sản xuất hàng hóa, an ninh lương thực được bảo đảm. Có 29/32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Xem tiếp


Thực hiện quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; trên cơ sở kết quả xem xét, thẩm định, thống nhất danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các cơ quan chuyên môn và UBND các huyện, thành phố, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã thông qua Nghị quyết số 35/NQ-HĐND tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX ngày 06/12/2019 về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

Xem tiếp

1234