Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 14 tháng 6 năm 2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Kạn họp đánh giá kết quả và bàn giải pháp khắc phục các chỉ số năm 2021 (Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh), nâng cao chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo.

Xem tiếp


Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn tỉnh, ngày 11/3/2022 Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân, có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2021 quy định việc từ chối tiếp công dân, cụ thể: - Đối với 02 trường hợp sau thì người tiếp công dân được quyền từ chối tiếp công dân và phải giải thích cho công dân lý do từ chối tiếp, đồng thời báo cáo người phụ trách tiếp công dân: + Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình; + Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân. - Đối với trường hợp người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phụ trách tiếp công dân sẽ ra Thông báo từ chối tiếp công dân./.

Xem tiếp


Năm 2020, công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Kạn được các cấp ủy, chính quyền tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ cả 6 lĩnh vực. Theo đó, kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2020 của tỉnh xếp ở nhóm B, nhóm đạt tỷ lệ hài lòng từ 85% - dưới 90% và kết quả Chỉ số CCHC (PAR INDEX) năm 2020, xếp ở nhóm C, nhóm đạt điểm số từ 70 - dưới 80 điểm.

Xem tiếp


Kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được trong cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn vừa qua và tiếp thu những kinh nghiệm, những bài học thành công trong cải cách của các nước có nền hành chính phát triển để vận dụng vào thực tiễn một cách phù hợp, ngày 15/7/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

Xem tiếp


Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực CCHC, từ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công đến hiện đại hóa hành chính. Chỉ số CCHC cấp tỉnh hằng năm được cải thiện, năm 2016 xếp thứ 60/63 tỉnh, thành phố; năm 2017 xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố; năm 2018 xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố; năm 2019 xếp thứ 55/63 tỉnh, thành phố.

Xem tiếp


Công tác cải cách hành chính (CCHC) được tỉnh Bắc Kạn xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hai nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2016-2020 (Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26 /4/2016). Sau 5 năm thực hiện nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2016 - 2020, công tác cải CCHC của tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực, chỉ số CCHC cấp tỉnh hằng năm được cải thiện, năm 2016 xếp thứ 60/63 tỉnh, thành phố; năm 2017 xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố; năm 2018 xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố; năm 2019 xếp thứ 55/63 tỉnh, thành phố.

Xem tiếp


Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những yếu tố thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương. Ngày 31/3/2021 Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội thảo chuyên đề về tiếp tục đẩy mạnh CCHC và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Xem tiếp


Năm 2021, là năm chuyển giao giữa hai giai đoạn cải cách hành chính 10 năm (kết thúc giai đoạn 2011-2020, bắt đầu giai đoạn mới 2021-2030). Để triển khai thực hiện cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh một cách liên tục, trong khi chờ Chính phủ ban hành chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác CCHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Trong công tác quản lý nhà nước nói chung, công tác cải cách hành chính nói riêng việc ban hành văn bản quy định về thực hiện nhiệm vụ là một công cụ không thể thiếu. Trong những năm qua, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quy định về công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh, trong đó nhiều văn bản có tính khả thi cao.

Xem tiếp

12345