Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quyết định biên chế công chức; phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh năm 2020

Căn cứ các văn bản của Bộ Nội vụ về giao biên chế công chức, thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với tỉnh Bắc Kạn năm 2020, ngày 06 tháng 12 năm 2019, tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về việc quyết định biên chế công chức; phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Công chức Sở Nội vụ trong giờ làm việc

Theo đó, về tổng biên chế công chức là 1.512 biên chế, trong đó 905 biên chế thuộc khối sở, ngành và tương đương; 607 biên chế thuộc khối UBND các huyện, thành phố.

Về tổng số người làm việc (biên chế sự nghiệp) trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập là 9.574 người, trong đó: Sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 7.064 người; sự nghiệp y tế là 1.716 người; sự nghiệp văn hóa, thể thao và thông tin: 285 người; sự nghiệp khoa học: 15 người; sự nghiệp khác là 494 người. Về tổng số người làm việc (biên chế sự nghiệp) trong các tổ chức hội là 54 người. Như vậy tổng số biên chế sự nghiệp năm 2020 của tỉnh Bắc Kạn là 9.628 biên chế.

Về hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 405 chỉ tiêu (giảm 08 chỉ tiêu so với năm 2019), trong đó: Cơ quan hành chính nhà nước: 184 chỉ tiêu và các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập: 221 chỉ tiêu.

Việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức và chỉ tiêu HĐ 68 năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị là cơ sở để các cơ quan, tổ chức chủ động trong việc tuyển dụng, bố trí, sắp xếp công chức, viên chức và HĐ 68 theo vị trí việc làm, đúng quy định góp phần thực hiện tinh gọn bộ máy gắn với tinh giản biên chế nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả:  D.P
Nguồn: