Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp Cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Cải cách hành chính (CCHC) là một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2015 -2020), theo đó để đẩy mạnh công tác CCHC của tỉnh, ngày 09/9/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp Cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019. Mục đích của cuộc thi nhằm nâng cao sự hiểu biết về CCHC và rèn luyện kỹ năng hoạt động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ tại các cơ quan nhà nước; đồng thời nhằm tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp cùng tìm hiểu và tham gia thực hiện CCHC. Đối tượng dự thi gồm 02 đối tượng: Đối tượng bắt buộc (là công chức, viên chức, người lao động các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố) và đối tượng khuyến khích (là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại UBND các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh; các tổ chức Đảng, Đoàn thể và các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; người dân, doanh nghiệp đang sinh sống tại tỉnh Bắc Kạn).

Sau thời gian phát động cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 167 bài dự thi, trong đó 58 bài của tập thể và 109 bài của cá nhân.

Bài dự thi của Công an tỉnh Bắc Kạn được đầu tư công phu

Đối với đối tượng bắt buộc dự thi có 78 bài, trong đó tập thể 34 bài, cá nhân 44 bài; các đối tượng khuyến khích dự thi có 89 bài. Các bài dự thi cơ bản được thực hiện với các nội dung công tác CCHC, trong đó nội dung có bài dự thi nhiều nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC gồm 63 bài (30 bài tập thể, 33 bài cá nhân), nội dung không có bài dự thi là cải cách tổ chức bộ máy.

Điểm của bài thi được tổng hợp trên cơ sở tổng điểm trung bình cộng của các thành viên Ban chấm thi. Kết quả chấm thi: Trong số 58 bài dự thi tập thể, bài dự thi đạt điểm điểm cáo nhất là 80 điểm và thấp nhất là 21 điểm, trong đó có 10/58 bài đạt từ 50 điểm trở lên; trong tổng số 109 bài dự thi cá nhân, bài dự thi đạt điểm cáo nhất là 72,9 điểm, thấp nhất là 18,6 điểm, trong đó có 03/109 bài đạt từ 50 điểm trở lên.

Bài dự thi đạt giải của cá nhân

Trên cơ sở kết quả chấm điểm của Ban chấm thi, Ban Tổ chức cuộc thi đã ban hành Quyết định Công nhận kết quả và trao giải thưởng cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019. Theo đó, trao giải thưởng cho 06 tập thể và 03 cá nhân đạt giải cuộc thi. Cơ cấu và giá trị giải thưởng theo quy định tại Kế hoạch số 521/KH-UBND ngày 09/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Thể lệ số 574/TT-BTCCT ngày 14/10/2019 của Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp Cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019 đã nhận được sự hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị cùng tham gia. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cuộc thi được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện, do vậy trong thời gian hơn một tháng phát động cuộc thi đã nhận được nhiều bài tham dự; một số bài trình bày đẹp, công phu, sáng tạo, có sự đầu tư, hình ảnh, tài liệu, dữ liệu minh họa; nội dung có tính mới, có khả năng áp dụng và mang lại hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc triển khai, phát động cuộc thi ở một số cơ quan, đơn vị còn chiếu lệ, hình thức; số lượng bài dự thi mang tính “phong trào” chiếm tỷ lệ cao so với tổng số bài dự thi, một số bài trình bày sơ sài, số lượng bài dự thi nhiều nhưng chất lượng các bài dự thi chưa cao, một số bài dự thi còn mang tính hình thức, nội dung bài dự thi không đúng yêu cầu của cuộc thi./.

Tác giả:  D.P
Nguồn: 

Tin bài mới:


Nghị quyết về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020(18/12/2019)

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quyết định biên chế công chức; phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh năm 2020(18/12/2019)

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng và an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2020(18/12/2019)

Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể(18/12/2019)

Bắc Kạn tập trung thực hiện các nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2019(07/08/2019)

Tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác cán bộ(19/06/2018)

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn đánh giá việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018(25/05/2018)

Hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 và giải pháp thực hiện trong thời gian tới(23/05/2018)

Chấn chỉnh công tác xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh(26/04/2018)

Hội nghị trực tuyến 63 tỉnh triển khai công tác cải cách hành chính năm 2018(08/02/2018)