Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả nổi bật công tác cải cách hành chính năm 2019 tỉnh Bắc Kạn.

Trong năm 2019, công tác cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt. Việc chỉ đạo, điều hành ngày càng sát với thực tiễn, nhất là việc chỉ đạo giải quyết những vấn đề tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm của các ngành, các cấp của tỉnh nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh, theo đánh giá của tỉnh Bắc Kạn, trong năm 2019 công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả khả quan.

 

Trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Về cải cách thể chế:Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 21 Quyết định, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 14 Nghị quyết, các huyện, thành phố ban hành 11 Nghị quyết và Quyết định. Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong năm bên cạnh việc đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp còn thể hiện được sự hợp lý, tính khả thi cao, giải quyết được những vấn đề thực tiễn tại địa phương, góp phần quan trọng cho xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng tại địa phương.

Về cải cách thủ tục hành chính: Tỉnh đã thực hiện rà soát, đánh giá 314 thủ tục hành chính (TTHC), kết quả rà soát, đã kiến nghị đơn giản hóa 34 thủ tục và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bắc Kạn năm 2019. Ban hành 40 Quyết định công bố danh mục TTHC, với tổng số 609 TTHC được công bố, trong đó 51 TTHC ban hành mới; 463 TTHC được sửa đổi, bổ sung; 12 TTHC thay thế và 83 TTHC hủy bỏ, bãi bỏ. Các TTHC sau khi được công bố đã được đăng tải nội dung chi tiết trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn tại chuyên mục “Thủ tục hành chính” (địa chỉ truy cập: http://tthc.backan.gov.vn/Pages/gioi-thieu.aspx) và công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định.

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC: Tỉnh Bắc Kạn đã đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh vào hoạt động từ ngày 01/8/2019 để giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, qua thực hiện bước đầu đã tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC tại các sở, ngành cấp tỉnh. Đối với cấp huyện, 8/8 huyện, thành phố đã triển khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại trong giải quyết TTHC. Tại cấp xã, các đơn vị cơ bản duy trì Bộ phận một cửa để giải quyết TTHC. Việc giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị cơ bản đúng quy định về quy trình, thời gian, tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn đạt 99%.

 

Quang cảnh bên trong Trụ sở

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Về cải cách tổ chức bộ máy: Thực hiện sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả theo chủ trương Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ, trong năm 2019 tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh; sắp xếp, kiện toàn đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018, sau sắp xếp, kiện toàn số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố còn 6.594 người, giảm 10.165 người so với trước.

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện theo Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn và Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh theo đúng chủ trương tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Quyết định 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Cấp tỉnh: Giải thể Trường Trung cấp y thuộc Sở Y tế; Giải thể Chi cục Văn thư, Lưu trữ và chuyển bộ phận quản lý nhà nước về Phòng Cải các hành chính thuộc Sở Nội vụ; thành lập Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nội vụ; tại Sở Tài nguyên và Môi trường: giải thể Chi cục Bảo vệ môi trường, chuyển thành Phòng Môi trường thuộc; giải thể Phòng Tài nguyên nước, khí tượng thủy văn & biến đổi khí hậu và chuyển bộ phận Tài nguyên nước về Phòng Khoáng sản thành Phòng Khoáng sản - Nước; chuyển bộ phận Khí tượng thủy văn & biến đổi khí hậu về Phòng Môi trường. Cấp huyện: 8/8 huyện, thành phố thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trên cơ sở hợp nhất các đơn vị: Trạm chăn nuôi thú ý, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trạm khuyến nông và bộ phận khuyến nông của Phòng nông nghiệp và PTNT.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh căn cứ bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện tuyển dụng, sử dụng, sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng công chức phù hợp với bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm. Trên cơ sở danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm đã được phê duyệt, tỉnh đã tổ chức thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục cho 385 chỉ tiêu, kết quả đạt 353/385 chỉ tiêu; tuyển dụng viên chức y tế đối với 82 chỉ tiêu, kết quả đạt 40/82 chỉ tiêu; tổ chức thithăng hạng viên chức giáo dục từ hạng III lên hạng II cho 505 viên chức; phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tại tỉnh Bắc Kạn, theo nguyên tắc cạnh tranh với tổng số 90 chỉ tiêu, kết quả đạt 77/90 chỉ tiêu; tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương theo nguyên tắc cạnh tranh, với tổng số 48 chỉ tiêu, kết quả đạt 43/48 chỉ tiêu. Đến nay, tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức đúng vị trí việc làm đạt 95% và đơn vị sự nghiệp bố trí viên chức đúng vị trí việc làm đạt 90%. Việc tổ chức tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng thực hiện đúng quy trình và các quy định của pháp luật hiện hành, nên không có đơn thư khiếu kiện liên quan tới công tác này.

Về cải cách tài chính công:Các cơ quan quản lý hành chính trên địa bàn tỉnh thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ, đến nay 100% đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện duy trì thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định.

Đối với cấp xã, thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn, từ đầu năm 2019 UBND tỉnh đã giao dự toán ngân sách cho các đơn vị cấp xã theo hình thức giao khoán kinh phí và hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí đối với các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, theo đó các đơn vị đều đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định.

Các đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP. Tổng số đơn vị đã thực hiện là 408/412đơn vị, số đơn vị sự nghiệp còn lại chưa thực hiện tự chủ do mới sắp xếp trong tháng 6 năm 2019.

Về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT): Các đơn vị thuộc tỉnh luôn quan tâm sử dụng các phần mềm dùng chung đã triển khai và kết quả thực hiện ngày một hiệu quả. Phần mềm quản lý văn bản đã kết nối đến trục liên thông văn bản quốc gia, đảm bảo liên thông gửi - nhận văn bản theo 4 cấp và được tích hợp chức năng ký số, xác thực chữ ký số chuyên dùng.

Hệ thống Một cửa điện tử, Một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao được triển khai đến 100% cơ quan nhà nước thuộc tỉnh và duy trì vận hành ổn định.

Hệ thống thư điện tử công vụ cấp gần 7.000 tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức và tài khoản tổ chức của các cơ quan Đảng, Nhà nước và Đoàn thể từ cấp tỉnh đến cấp xã (trong đó có 4.106 tài khoản của các cơ quan quản lý nhà nước) phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của các đơn vị. Theo thống kê trên hệ thống, tỷ lệ sử dụng hòm thư trung bình đạt trên 90%.

Cổng thông tin điện tử tỉnh được liên kết, tích hợp thông tin với trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, liên kết với Cổng thông tin điện tử Chính phủ và website Văn phòng Chính phủ đảm bảo cung cấp các thông tin phục vụ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội cũng như yêu cầu cung cấp thông tin trong điều hành, quản lý.

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015 tiếp tục được duy trì thực hiện tại 36 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện (gồm cả các chi cục và tương đương thuộc các sở, ngành); 43 đơn vị cấp xã và đang tiếp tục được nhân rộng tại 28 xã, phường, thị trấn.

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo, điều hành mặc dù quyết liệt nhưng khâu tổ chức thực hiện còn yếu; công tác cải cách TTHC có tiến bộ nhưng số lượng TTHC kiến nghị đơn giản hóa còn ít, vẫn còn hồ sơ giải quyết chậm; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 chiếm tỷ lệ thấp; mức độ thu hút đầu tư và số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong năm giảm so với năm 2018 (thu hút đầu tư, năm 2018 có 24 dự án, năm 2019 có 12 dự án; doanh nghiệp thành lập mới, năm 2018 có 73 doanh nghiệp, năm 2019 có 62 doanh nghiệp).

Để công tác cải cách hành chính đạt được những kết quả cao hơn và khắc phục những hạn chế trên, cần sự nỗ lực hơn nữa của các cấp chính quyền của tỉnh trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, nhất là nhiệm vụ cải cách thể chế và cải cách TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân để thu hút các nhà đầu tư và doanh nghiệp góp phần cải thiện đồng bộ chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) với chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng về chủ trương của Chính phủ trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để tiết kiệm chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân./.

Tác giả:  L.T
Nguồn: 

Tin bài mới:


Bắc Kạn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (26/12/2019)

Tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019(18/12/2019)

Bắc Kạn nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh(18/12/2019)

Kết quả cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp Cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019(18/12/2019)

Nghị quyết về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020(18/12/2019)

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quyết định biên chế công chức; phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh năm 2020(18/12/2019)

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng và an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2020(18/12/2019)

Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể(18/12/2019)

Bắc Kạn tập trung thực hiện các nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2019(07/08/2019)

Tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác cán bộ(19/06/2018)