Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng và an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Trong năm 2019, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, thu ngân sách đạt khá, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường đảm bảo yêu cầu, quốc phòng - an ninh được đảm bảo; sản xuất nông lâm nghiệp ổn định, từng bước chuyển dần sang sản xuất hàng hóa, an ninh lương thực được bảo đảm. Có 29/32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.


Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam tại KCN Thanh Bình,

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh Bắc Kạn còn một số hạn chế: Tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra; sản xuất công nghiệp còn khó khăn, nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc dừng hoạt động; tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn ODA; sản lượng một số cây trồng, vật nuôi ngành nông, lâm nghiệp đạt thấp; công tác cải cách hành chính chưa đạt mục tiêu; phạm pháp hình sự còn diễn biến phức tạp…

Để xác định các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 của HĐND tỉnh, ngày 06 tháng 12 năm 2019, tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng và an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp được tổ chức tại tỉnh Bắc Kạn tháng 11/2019

Theo đó, ch tiêu về tc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh năm 2010) đạt 6,8%, trong đó: Nông, lâm nghip tăng 3,5%; công nghip - xây dng tăng 9,0%; dch v tăng 7,8%.

Tng giá tr gia tăng (theo giá hin hành) đạt 11.710 tđồng; GRDP bình quân đầu người đạt trên 37 triu đồng/người.

Thu NSNN trên địa bàn đạt 716 tđồng.

Duy trì din tích chuyn đổi cơ cu cây trng trên đất lúa, ngô sang trng cây có giá tr kinh tế cao đạt 1.610 ha; bình quân lương thc đầu người đạt 550kg/người/năm; trng rng đạt 5.900 ha, trong đó trng rng g ln đạt 3.000 ha; t l che ph rng đạt trên 72,0%; s hp tác xã thành lp mi trong lĩnh vc nông, lâm nghip là 18 HTX; sđạt chun nông thôn mi tăng thêm 03 xã; phát trin mi 30 sn phm OCOP đạt 3 sao tr lên.

Tng mc bán l hàng hóa và doanh thu dch v tiêu dùng tăng trên 7,5%.

T l dân cư nông thôn được s dng nước hp v sinh đạt 98,5%; t l h s dng đin lưới quc gia đạt 98%.

S lao động được gii quyết vic làm mi 5.000 lao động; t l lao động qua đào to đạt 45%.

T l h nghèo gim 2,5%, trong đó huyn nghèo gim t 3,5-4%.

Sđạt b tiêu chí quc gia v y tế xã tăng thêm 04 xã; t l người dân tham gia bo him y tếđạt trên 96%; t l tăng dân s không vượt quá 1,0%; t l suy dinh dưỡng ca tr em dưới 05 tui không vượt quá 17%; s giường bnh trên mt vn dân đạt 32,4 giường/vn dân.

T l lao động tham gia bo him xã hi bt buc và bo him tht nghip chiếm 95% trên tng sđối tượng thuc din tham gia; tc độ gia tăng đối tượng tham gia bo him xã hi t nguyn tăng 30% so vi năm 2019.

S trường đạt chun quc gia tăng thêm 08 trường; t l tt nghip trung hc ph thông quc gia trên 90%.

T l làng, thôn, t dân phđạt “khu dân cư văn hoá” 72%; t l s h gia đình đạt “gia đình văn hóa” 85%.

T l cơ quan hành chính nhà nước có cơ cu công chc, viên chc phù hp vi v trí vic làm đạt trên 95%; t l cán b cp xã có trình độ chuyên môn t trung cp tr lên đạt 100%.

Ch s ci cách hành chính cp tnh tăng t 01 bc tr lên và ch s năng lc cnh tranh cp tnh tăng t 03 bc tr lên so vi năm 2019.

Ch tiêu tuyn quân, động viên quân d b, bi dưỡng kiến thc quc phòng cho các đối tượng đạt 100%; t lđiu tra, khám phá án đạt trên 85%; tai nn giao thông gim c 03 tiêu chí.

Đồng thời Nghị quyết cũng đã đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện đối với công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; về phát triển kinh tế, phát triển văn hoá - xã hội; về công tác tổ chức bộ máy; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác dân tộc, tôn giáo; công tác quốc phòng và an ninh.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 được ban hành là cơ sở, mục tiêu để cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành nỗ lực, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên mọi lĩnh vực; đưa kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường đảm bảo yêu cầu, quốc phòng - an ninh được giữ vững, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho người dân./.

Tác giả:  D.P
Nguồn: