Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Thực hiện quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; trên cơ sở kết quả xem xét, thẩm định, thống nhất danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các cơ quan chuyên môn và UBND các huyện, thành phố, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã thông qua Nghị quyết số 35/NQ-HĐND tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX ngày 06/12/2019 về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Theo đó, tổng số công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2020 theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 là 183 công trình, dự án, cụ thể:   Thành phố Bắc Kạn: 12 công trình; các huyện: Chợ Đồn: 07 công trình; Bạch Thông: 04 công trình; Na Rì: 37 công trình; Ba Bể: 38 công trình; Pác Nặm: 45 công trình; Ngân Sơn: 30 công trình; Chợ Mới: 10 công trình.

Về Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2020trên địa bàn tỉnh tổng số 62 công trình, dự án với diện tích đất chuyển mục đích là 246.098,8m2. Cụ thể: Thành phố Bắc Kạn: 04 công trình với diện tích chuyển mục đích đất trồng lúa là 117.653,0m2; các huyện: Chợ Đồn: 02 công trình với diện tích chuyển mục đích đất trồng lúa là 486,0m2; Bạch Thông: 03 công trình với diện tích chuyển mục đích đất trồng lúa là 435,0m2; Na Rì: 16 công trình với diện tích chuyển mục đích đất trồng lúa là 22.631,8m2; Ba Bể: 09 công trình với diện tích chuyển mục đích đất trồng lúa là 36.517,0m2; Pác Nặm: 14 công trình với diện tích chuyển mục đích đất trồng lúa là 27.171,0m2; diện tích chuyển mục đích đất rừng phòng hộ là 26.300,0m2; Ngân Sơn: 09 công trình với diện tích chuyển mục đích đất trồng lúa là 3.257,0m2; diện tích chuyển mục đích đất rừng phòng hộ là 10.000,0m2; Chợ Mới: 05 công trình, trong đó: diện tích chuyển mục đích đất trồng lúa là 1.648,0m2.  

Việc ban hành Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020 là căn cứ, cơ sở pháp lý để thực hiện công tác thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

Tác giả:  D.P
Nguồn: 

Tin bài mới:


Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quyết định biên chế công chức; phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh năm 2020(18/12/2019)

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng và an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2020(18/12/2019)

Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể(18/12/2019)

Bắc Kạn tập trung thực hiện các nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2019(07/08/2019)

Tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác cán bộ(19/06/2018)

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn đánh giá việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018(25/05/2018)

Hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 và giải pháp thực hiện trong thời gian tới(23/05/2018)

Chấn chỉnh công tác xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh(26/04/2018)

Hội nghị trực tuyến 63 tỉnh triển khai công tác cải cách hành chính năm 2018(08/02/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo việc sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ khi đi công tác, học tập ở nước ngoài. (26/01/2018)