Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn tỉnh, ngày 11/3/2022 Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn.

Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn tỉnh, ngày 11/3/2022 Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn.

 

Hình ảnh hoạt động của Sở Nội vụ

Theo Quyết định trên, Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tín ngưỡng, tôn giáo; thanh niên; thi đua, khen thưởng.

Là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ.

Nhiệm vụ của đơn vị là trình UBND tỉnh ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền, như: Quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án và chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh; phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ cho cơ quan chuyên môn thuộc UBD tỉnh và UBND cấp huyện; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ và của chi cục, tổ chức tương đương chi cục trực thuộc Sở Nội vụ; thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo ngành, lĩnh vực nội vụ và theo phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên; ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn theo ngành, lĩnh vực nội vụ đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị của địa phương theo quy định của Đảng, của pháp luật và chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên.

Đồng thời, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ; quyết định bổ nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của Đảng và của pháp luật.

Ngoài ra, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. Theo đó, Quyết định còn quy định nhiệm vụ cụ thể đối với từng lĩnh vực, từ tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức; … đến công tác thi đua, khen thưởng.

Hiệu lực thi hành Quyết định kể từ ngày 21/3/2022 và thay thế Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của UBND tỉnh./.

Chi tiết tại: Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh. (tải xuống)

(Nguồn: theo Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh).

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Quy định về những trường hợp người tiếp công dân có quyền từ chối tiếp công dân.(15/11/2021)

Tỉnh Bắc Kạn bàn giải pháp khắc phục, nâng cao Chỉ số năm 2021 và những năm tiếp theo(23/08/2021)

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ tiếp tục thực hiện 06 nội dung cải cách hành chính(19/08/2021)

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 (15/06/2021)

Tỉnh Bắc Kạn tiếp tục ban hành nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025(15/06/2021)

Tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội thảo chuyên đề về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).(02/04/2021)

Tỉnh Bắc Kạn tiếp tục triển khai đồng bộ sáu lĩnh vực cải cách hành chính trong năm 2021(01/02/2021)

Bắc Kạn Quy định trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước (04/02/2020)

Kết quả nổi bật công tác cải cách hành chính năm 2019 tỉnh Bắc Kạn. (27/12/2019)

Bắc Kạn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (26/12/2019)