Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thời gian qua, việc thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã có sự gắn kết giữa cải cách thủ tục hành chính với công tác chuyển đổi số, đề án 06 nhằm góp phần chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, trong thực tế, việc tăng số lượng hồ sơ trực tuyến (bao gồm số lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và số lượng hồ sơ phát sinh trực tuyến) chưa thật sự đi vào thực chất là đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng; kết quả số hóa hồ sơ, cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử, việc tái sử dụng kết quả đã được số hóa còn hạn chế; năng suất lao động chưa được cải thiện; việc phối hợp trong xử lý hồ sơ giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các nhóm thủ tục hành chính, dịch vụ công liên thông còn chưa hiệu quả…

Để kịp thời khắc phục, xử lý và đảm bảo 03 tháng cuối năm 2023 “tăng tốc” hoàn thành các chỉ tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong công tác cải cách thủ tục hành chính để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Công văn số 7002/UBND-NCPC ngày 19/10/2023 về việc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ về cải cách TTHC cụ thể giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị phụ trách phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ các nội dung sau:

Thứ nhất, rà soát, đảm bảo việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến

UBND tỉnh đề nghịcác Sở, ban, ngành khẩn trương hoàn thành việc rà soát lại quy trình giải quyết thủ tục hành chính đối với 100% thủ tục hành chính (đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến) thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết để đề xuất danh mục dữ liệu cần liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu đến các cơ sở dữ liệu hiện có, làm cơ sở để tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu để xây dựng, cung cấp “thực chất” dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm. Thời gian hoàn thành chậm nhất 20/10/2023

Rà soát, thống kê các dịch vụ công trực tuyến chưa đảm bảo việc chuẩn hóa nội dung thông tin trong mẫu đơn, mẫu tờ khai theo quy định của thủ tục hành chính tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, phục vụ việc thiết lập biểu mẫu điện tử tương tác. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 10/11/2023

Giao Sở thông tin &Truyền thông là cơ quan đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến của các sở, ngành, đơn vị, địa phương. Rà soát, thực hiện việc kết nối, đồng bộ, chia sẻ giữa các Cơ sở dữ liệu/ Hệ thống thông tin do các Bộ, ngành triển khai với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Hướng dẫn các sở, ngành có triển khai các cơ sở dữ liệu/Hệ thống thông tin chuyên ngành liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính để kết nối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh nhằm phục vụ việc đơn giản hoá trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong năm 2023; tiếp tục thực hiện tạo lập biểu mẫu điện tử tương tác đối với các dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính theo đúng mẫu đơn, tờ khai của các thủ tục hành chính.

Thứ hai, về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 797/KH-UBND ngày 31/12/2020 về việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, địa phương giai đoạn 2020 - 2025 theo lộ trình đã đặt ra; thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2848/UBND-NCPC ngày 11/5/2022, gắn kết quả thực hiện việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để đảm bảo chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu

Đối với nội dung này UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương đưa vào sử dụng, triển khai trên toàn tỉnh chức năng số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (đã tạo sẵn) trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử để đảm bảo việc tái sử dụng thông tin, dữ liệu số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Nghiên cứu giải pháp cấu hình (mặc định) quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng phải có kết quảgiải quyết thủ tục hành chính điện tử mới hoàn thành (kết thúc) được quy trình giải quyết thủ tục hành chính, để đảm bảo tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử và tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện số hóa hồ sơ.

Thứ ba, đối với triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã trực thuộc đẩy mạnh giải pháp để đảm bảo tỷ lệ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Hằng tháng, tổng hợp số hồ sơ phát sinh của dịch vụ công này (bao gồm cả cấp xã trực thuộc) gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Đối với Sở tư pháp thực hiện việc chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân biết về tiện ích của thủ tục này và triển khai việc thực hiện để bảo đảm 100% các huyện, thành phố đều có hồ sơ thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Riêng đối với triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh triển khai.

Với những nội dung trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo tiến độ và đạt hiệu quả cao cho các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2023 về Cải cách hành chính của tỉnh.

Tác giả:  H.H
Nguồn: 

Tin bài mới:


Chính phủ chỉ đạo quyết liệt thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã(24/10/2023)

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn họp bàn giải pháp nâng cao chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo(17/06/2022)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn(14/03/2022)

Quy định về những trường hợp người tiếp công dân có quyền từ chối tiếp công dân.(15/11/2021)

Tỉnh Bắc Kạn bàn giải pháp khắc phục, nâng cao Chỉ số năm 2021 và những năm tiếp theo(23/08/2021)

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ tiếp tục thực hiện 06 nội dung cải cách hành chính(19/08/2021)

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 (15/06/2021)

Tỉnh Bắc Kạn tiếp tục ban hành nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025(15/06/2021)

Tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội thảo chuyên đề về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).(02/04/2021)

Tỉnh Bắc Kạn tiếp tục triển khai đồng bộ sáu lĩnh vực cải cách hành chính trong năm 2021(01/02/2021)