Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật năm 2016 và cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính

Ngày 30/03/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2016/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (gọi tắt là Nghị định số 20/2016/NĐ-CP), theo đó Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2016.

Tại khoản 1 Điều 10 của Nghị định số 20/2016/NĐ-CP quy định về trách nhiệm cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin về xử lý vi phạm hành chính: “Cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan thi hành quyết định xử phạt, cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, cơ quan quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, cơ quan thi hành các quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính có trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin về xử lý vi phạm hành chính do mình thực hiện đến hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính”.

Thực hiện văn bản chỉ đạo số 1266/UBND-NC ngày 07/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị định số 20/2016/NĐ-CP, Sở Tư pháp đề nghị các ngành, đơn vị dừng không gửi các văn bản, quyết định về xử phạt vi phạm hành chính; Quyết định áp dụng các bện pháp xử lý hành chính đến Sở Tư pháp theo văn bản số 3165/UBND-NC ngày 29/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính; văn bản số 562/STP-KT&TDTHPL ngày 01/7/2015 của Sở Tư pháp về thực hiện văn bản số 3165/UBND-NC.

Trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện Nghị định số 20/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.

2. Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Ngày 31/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 433/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2016. Theo đó, tại nội dung Kế hoạch đã giao trách nhiệm cho các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật thuộc ngành, địa phương quản lý. Tuy nhiên, qua theo dõi và nắm tình hình đến nay chỉ có một số ít các ngành, địa phương đã ban hành Kế hoạch về công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Do đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, nâng cao trách nhiệm của các ngành, địa phương từ đó góp phần thực hiện tốt các quy định của pháp luật, kiến nghị hoàn thiện văn bản pháp luật có liên quan để phù hợp với thực tiễn. Sở Tư pháp đề nghị các ngành, đơn vị căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kịp thời xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 tại địa phương, đơn vị mình.

Theo đó, ngoài các nội dung trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã được xác định tại Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 31/12/2015 và văn bản số 862/UBND-NC ngày 11/03/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị các ngành, đơn vị xem xét lựa chọn thêm các lĩnh vực khác để tổ chức theo dõi thi hành pháp luật.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Tư pháp đối với việc tổ chức thực hiện việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 và cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của cơ quan, đơn vị./.

Tải về nội dung văn bản

Tác giả: 
Nguồn:  sotuphap.backan.gov.vn