Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn tiếp tục triển khai đồng bộ sáu lĩnh vực cải cách hành chính trong năm 2021

Năm 2021, là năm chuyển giao giữa hai giai đoạn cải cách hành chính 10 năm (kết thúc giai đoạn 2011-2020, bắt đầu giai đoạn mới 2021-2030). Để triển khai thực hiện cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh một cách liên tục, trong khi chờ Chính phủ ban hành chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác CCHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 

Hội nghị triển khai công tác CCHC tỉnh Bắc Kạn

Kế hoạch xác định mục tiêu chung là nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, nhằm thu hút và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, xác định 07 mục tiêu cụ thể với 57 nhiệm vụ sẽ được triển khai đồng bộ trên 6 lĩnh vực CCHC từ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử. Các nhiệm vụ trong Kế hoạch được xác định cụ thể về thời gian và gắn với việc thực hiện chuyên môn và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện.

Kế hoạch giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, căn cứ kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình thực tế của đơn vị xây dựng kế hoạch CCHC năm 2021 của cơ quan, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ. Tuyên truyền, quán triệt các nội dung trong Kế hoạch đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc và trực thuộc cơ quan, đơn vị. Đồng thời, giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc xây dựng kế hoạch CCHC năm 2021.

Giao Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thường xuyên thông tin, tuyên truyền tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC của Kế hoạch.

Giao Sở Nội vụ giúp UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch này. Báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Để đạt mục tiêu Kế hoạch đề ra, Kế hoạch đưa ra một số giải pháp trong thực hiện là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác CCHC, nhất là trách nhiệm, vai trò trực tiếp chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, địa phương trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Tiếp tục gắn việc thực hiện công tác CCHC với công tác thi đua khen thưởng. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên tryền về CCHC. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp cùng tham gia CCHC./.

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Bắc Kạn Quy định trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước (04/02/2020)

Kết quả nổi bật công tác cải cách hành chính năm 2019 tỉnh Bắc Kạn. (27/12/2019)

Bắc Kạn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (26/12/2019)

Tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019(18/12/2019)

Bắc Kạn nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh(18/12/2019)

Kết quả cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp Cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019(18/12/2019)

Nghị quyết về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020(18/12/2019)

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quyết định biên chế công chức; phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh năm 2020(18/12/2019)

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng và an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2020(18/12/2019)

Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể(18/12/2019)