Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 20/10/2023, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 6139/BNV-TCBC, trong đó đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai: Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; Phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp của Chính phủ, bảo đảm hoàn thành trong năm 2023.

Để triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Công văn số 7278/UBND-NCPC ngày 30/10/2023, trong đó chỉ đạo các sở, ban, ngành và tương đương, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, các tổ chức hội cấp tỉnh được giao số người làm việc khẩn trương xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và thực hiện trình tự phê duyệt vị trí việc làm theo quy định. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tiến hành thẩm định Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các cơ quan, đơn vị, địa phương và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định. Thời gian thực hiện bảo đảm hoàn thành trong năm 2023.

 

Hình ảnh: Ông Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn hướng dẫn xây dựng VTVL tổ chức ngày 12/6/2023

Việc triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư hướng dẫn của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực là nội dung quan trọng góp phần cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm; là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tuyển dụng, sử dụng, bố trí công chức, viên chức bảo đảm phù hợp.

Tác giả:  Nguyễn Thảo
Nguồn: 

Tin bài mới:


Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 03 tháng cuối năm 2023(24/10/2023)

Chính phủ chỉ đạo quyết liệt thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã(24/10/2023)

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn họp bàn giải pháp nâng cao chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo(17/06/2022)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn(14/03/2022)

Quy định về những trường hợp người tiếp công dân có quyền từ chối tiếp công dân.(15/11/2021)

Tỉnh Bắc Kạn bàn giải pháp khắc phục, nâng cao Chỉ số năm 2021 và những năm tiếp theo(23/08/2021)

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ tiếp tục thực hiện 06 nội dung cải cách hành chính(19/08/2021)

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 (15/06/2021)

Tỉnh Bắc Kạn tiếp tục ban hành nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025(15/06/2021)

Tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội thảo chuyên đề về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).(02/04/2021)