Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017.

       Ngày 31 tháng 10 năm 2017, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 5426/UBND-NCKSTT về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017. Trên cơ sở cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017, có thể thấy về cơ bản các nhiệm vụ đã được triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chậm triển khai thực hiện. Để nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo quyết liệt và quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng yếu gồm:

      Về công tác chỉ đạo, điều hành: Các cơ quan, đơn vị tăng cường triển khai, hoàn thành 100% các nhiệm vụ trong Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2017 trong tháng 12 và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các nội dung không hoàn thành; các cơ quan được giao nhiệm vụ đánh giá, chấm điểm và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp kịp thời để đạt điểm tối đa cho từng tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh; tiếp tục công tác tuyên truyền về cải cách hành chính phải đạt tối thiếu 3 hình thức mở hội nghị tuyên truyền, tuyên truyền trên báo, trên Đài Phát thanh và Truyền hình; tham mưu UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch:  Cải cách hành chính, Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, tinh giản biên chế, theo dõi thi hành pháp luật, rà soát đánh giá thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin… năm 2018

      Về lĩnh vực cải cách thể chế: Các cơ quan đơn vị khẩn trương hoàn thiện xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã dự kiến ban hành trong năm 2017 theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đúng tiến độ; Sở Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị, địa phương khẩn trương xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật đã được kiến nghị tại Thông báo số 684/TB-STP ngày 06/9/2017 của Sở Tư pháp về kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2017.

      Về cải cách thủ tục hành chính: Tiếp tục hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực người có công giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan. Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính có liên thông với nhiều cơ quan, đơn vị để lựa chọn, bổ sung thủ tục hành chính thực hiện liên thông tại Bộ phận một cửa liên thông Văn phòng UBND tỉnh; xây dựng và ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai với Chi cục thuế cấp huyện...

     Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính: Các đơn vị hoàn thiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy theo Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 10/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.

     Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các cấp theo đúng Kế hoạch năm 2018 và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2018. 

     Về cải cách tài chính công: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện theo quy định sang mô hình doanh nghiệp; chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc chưa được giao tự chủ nghiêm túc thực hiện và chủ động xây dựng phương án tự chủ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

    Về hiện đại hóa hành chính: Chỉ đạo, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị chỉ sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức cấp xã; ứng dụng ngay phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc vào giải quyết công việc; thường xuyên đôn đốc, đánh giá để nâng cao tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử cấp xã. Tăng cường giới thiệu, tuyên truyền về hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ cao để người dân, doanh nghiệp biết, khai thác sử dụng nhằm tăng tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tiếp tục duy trì thực hiện, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị. Đưa 100% thủ tục hành chính cấp xã vào giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. UBND các huyện, thành phố chưa triển khai mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại chủ động bố trí kinh phí và sắp xếp cơ sở vật chất, trang thiết bị, phê duyệt Đề án Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, đưa Bộ phận này vào hoạt động chậm nhất trong tháng 11/2017.

Nội dung chi tiết (đính kèm).

       Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, việc chủ động, quyết tâm triển khai thực hiện, hoàn thành các nội dung theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2017. 

Về cải cách tài chính công: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện theo quy định sang mô hình doanh nghiệp; chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc chưa được giao tự chủ nghiêm túc thực hiện và chủ động xây dựng phương án tự chủ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.Về hiện đại hóa hành chính: Chỉ đạo, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị chỉ sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức cấp xã; ứng dụng ngay phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc vào giải quyết công việc; thường xuyên đôn đốc, đánh giá để nâng cao tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử cấp xã. Tăng cường giới thiệu, tuyên truyền về hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ cao để người dân, doanh nghiệp biết, khai thác sử dụng nhằm tăng tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tiếp tục duy trì thực hiện, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị. Đưa 100% thủ tục hành chính cấp xã vào giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. UBND các huyện, thành phố chưa triển khai mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại chủ động bố trí kinh phí và sắp xếp cơ sở vật chất, trang thiết bị, phê duyệt Đề án Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, đưa Bộ phận này vào hoạt động chậm nhất trong tháng 11/2017.Nội dung chi tiết (đính kèm).Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, việc chủ động, quyết tâm triển khai thực hiện, hoàn thành các nội dung theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2017.

Tác giả:  Nguyễn Thảo
Nguồn: 

Tin bài mới:


Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021 theo Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn.(18/08/2017)

UBND tỉnh giao nhiệm vụ tự đánh giá, chấm điểm và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh hàng năm.(11/08/2017)

Đôn đốc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ(10/08/2017)

Thông báo về việc cung cấp tin, bài trênTrang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn(09/08/2017)

UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn.(02/08/2017)

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(13/07/2016)

Công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn trong các lĩnh vực: Hộ tịch; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Lý lịch tư pháp và Hòa giải cơ sở(12/07/2016)

Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Công Thương(15/06/2016)

Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật năm 2016 và cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính(02/06/2016)

Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ(26/05/2016)