Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kạn sửa đổi, bổ sung về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn

Ngày 27/12/2017, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 47/2017/QĐ -UBND về sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 909/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn như sau:

1. Thay cụm từ “Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, thị xã” bằng “Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, thành phố”.

2. Thay cụm từ “Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, thị xã” bằng “Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, thành phố”.

3. Gạch bỏ đầu dòng thứ tư khoản 2 mục II Điều 1: “- Phòng Thông tin điện tử”.

          Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả:  Hoàng Tuấn
Nguồn: 

Tin bài mới:


UBND tỉnh Bắc Kạn Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Bắc Kạn(02/01/2018)

Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ thực hiện một số nội dung cải cách hành chính (14/11/2017)

Thay đổi thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(14/11/2017)

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017. (14/11/2017)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021 theo Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn.(18/08/2017)

UBND tỉnh giao nhiệm vụ tự đánh giá, chấm điểm và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh hàng năm.(11/08/2017)

Đôn đốc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ(10/08/2017)

Thông báo về việc cung cấp tin, bài trênTrang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn(09/08/2017)

UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn.(02/08/2017)

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(13/07/2016)